0877137112 / 0898669661     advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
Facebook:

Адвокатска кантора Хайдутов - Лозанова София
Административно право
 Административните органи са йерархично взаимосвързани в системата на изпълнителната власт. Техните правомощия не зависят от самостоятелните им преценки и решения. Доколкото административният орган се ползва с определена самостоятелност, то е само и единствено за съобразяване точното прилагане на закона. Административният орган е длъжен да действа по реда на административното производство и да издава предвидените в закона административни актове. Нормативните административни актове (наредби, правилници, инструкции) са подзаконови регулации, в които бива конкретизиран законът и се дават оперативни насоки за прилагането му. Индивидуалните административни актове (решения, заповеди, постановления и др.) се издават по отношение на конкретен случай и свързаните с него конкретни лица. Общите административни актове се отнасят до определен конкретен случай, но засягат по-голяма група адресати (например всичките жители на селище, поставено под карантина). Административните актове подлежат на контрол за законосъобразност и целесъобразност, и е предвидена възможност в рамките на административния процес да бъдат оспорени – пред самия орган, издал акта, пред йерархично висшестоящия административен орган или пред административните съдилища. Разрешителните режими задължават лицата предварително да се снабдят с разрешение от компетентния административен орган, за да могат да осъществяват съответната дейност (например разрешително за носене на огнестрелно оръжие). Регистрационните режими задължават лицата да заявят вписването им в нарочни регистри (например регистъра на финансовите институции при БНБ). След проверка на предвидените в закона обстоятелства исканото разрешение се издава или заявеното вписване се извършва. Ако бъде установена законова пречка, компетентният административен орган отказва да издаде разрешение или да извърши вписване, или отнема вече издадено разрешение и заличава вече направено вписване. Взетите в тази връзка решения могат да бъдат оспорвани от засегнатите лица по административен ред.

Адвокатска кантора Хайдутов & Лозанова” предоставя правна помощ и съдействие по следните въпроси: 
  • Консултация и съдействие при издаване на различни видове административни актове;
  • Обжалване на административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация;
  • Обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи - инспекция по труда, КАТ, общини, агрнции, комисии, ведомства, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Държавна агенция по хазарта, ДАИ и др.;
  • Отговорност на дъжавата за вреди от незаконосъобразни действия на администрацията;
  • Оспорване на административни актове по съдебен и административен ред;
  • Възобновяване на производство по издаване на аминистративен акт;
  • Отмяна на влезли в сила административни актове и производство по възобновяване на административнонаказателни дела;
  • Изпълнение на административни актове и влезли в сила съдебни решения.

Обжалване на наказателни постановления:
      При съставен акт имате право да подадете възражения по него в тридневен срок от съставянето му. В случай, че не сторите това или въпреки че възразите, актът не бъде отменен по административен ред, то въз основа на него се издава Наказателно постановление. Важно е да знаете, че за съставянето на акт има срокове. В случай че сте извършили нарушение, но актът бъде издаден след изтичането на този срок, дори нарушението ви да е безспорно и лесно доказуемо, то при оспорване, актът и издаденото въз основа на него наказателно постановление, ще бъдат отменени от съда. Когато актът е издаден в законовопредвидения срок, той следва и да бъде връчен. В случай, че присъствате при съставянето на акта е добре да го подпишете и да вземете вашия екземпляр. Подписването на акта не означава, че сте съгласни с констатациите в него. Напротив, в него има поле за възражения и вие може да изразите там своето несъгласие с акта. Важно е да вземете екземпляр за вас, тъй като при обжалване, много често се оказва, че има значителни пропуски при съставянето на акта, водещи до неговата отмяна. Въз основа на акта ще бъде издадено наказателно постановление. Самият акт не може да се обжалва самостоятелно – обжалва се наказателното постановление, заедно с акта, въз основа на което е издадено. Срокът да обжалвате наказателното постановление е 7-дневен от момента, в който ви е връчено.
   
      Отмяна на незаконосъобразни заповеди за задържане:
Полицейските органи могат да задържат лица за не повече от 24 часа. Това право обаче е твърде тясно по съдържание, за разлика от практическото му прилагане от органите на МВР, които считат, че имат право да задържат граждани на всякакви основания, без да са налице данни за извършено престъпление, заради това, че сте си забравили личната карта и т.н. След отмяна на подобна заповед имате право да претендирате обезщетение по закона за отговорност на държавата и общините за вреди. Обезщетенията са различни и размерът им зависи от редица фактори – употребено ли е срещу вас насилие, продължителността на престоя в поделенията на МВР, дали е осигурявана храна, вода, сън и др. Следва да знаете, че самото задържане няма механизъм да бъде обжалвано. Можете да обжалвате само заповедта за задържане. Единственото, което може да направите и имате право на това е да ви се осигури адвокатска защита докато се в поделенията на МВР и ви разпитват, обискират и пр. Непременно изискайте и отбележете в декларацията че искате адвокат, както и да се свържете с ваши близки. Осигурете присъствието на ваш близък при освобождаването ви! Това е изключително важно с оглед факта на доказване часът в който сте освободени и физическото и психическото ви състояние към момента на освобождаването ви. След освобождаването Ви задължително пазете заповедта за задържане, попълнената от вас декларация, документ за обиск и прочие. Непременно обърнете внимание на часа, в който ви освобождават и този, който е вписан в заповедта за задържане. В случай че са различни, изискайте това да бъде поправено. Ако ви откажат, подпишете заповедта с възражение относно вписания час. Не подписвайте нищо, което не разбирате. В случай че настояват с аргумент, че ще улесните по-бързото си освобождаване, подпишете със забележка, че не разбирате какво подписвате, неясно ви е, не са ви разяснени правата ви, насилвани сте да подпишете. Срокът за обжалване на заповедта е 14 дневен от момента, в който ви е връчена -т.е. от датата на която сте освободени. Поради това, реагирайте незабавно и потърсете адвокат.

Оспорване на административни актове по съдебен ред:
    Съдебното обжалване на административните актове се инициира посредством жалба депозирана от страна на заинтересованите гражданскоправни субекти, подадена до съответния административен съд, по постоянния адрес на адресатите в акта, чрез компетентния административен орган, който е издал оспорвания акт. Административното производство е двуинстанционно, тоест когато Административния съд издаде своето решение, то подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, пред когото се образува касационно птоизводство. Административните актове могат да се обжалват в четиринадесет дневен срок от съобщаването им. Мълчаливият отказ или съгласие се жалят в едномесечен срок от момента, в който компетентния орган е трябвало да се произнесе. Ако тези срокове бъдат пропуснати, административният акт влиза в сила и не може да се оспори, освен ако не е нищожен. Ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства, в седем дневен срок от получаване на известието за оставяне на жалбата без разглеждане, заинтересованото лице може да поиска възстановяване на срока, като в молбата си трябва да представи доказателства относно непредвидените обстоятелства. Когато съдът отмени обжалвания акт, тоест делото бъде спечелено, разноските по производството, включително и адвокатското възнаграждение за един адвокат, когато страната е ползвала такъв, се възстановяват на лицето от бюджета на органа издал незаконосъобразния административен акт.  Доказателствената тежест при обжалването на административните актове е определена в чл.170 от АПК. Там е нормирано, че административният орган и лицата, за които административният акт е благоприятен, следва да докажат материалната и процесуалната му законосъобразност. Когато се оспорва отказ от издаване на административен акт, оспорващият трябва да установи съществуването на предпоставките за издаването на акта, т.е. че отказът е незаконосъобразен. Като доказателства могат да се използват, събраните редовно през административния процес данни, а също и свидетелски показания относно релевантни за делото факти и обстоятелства. Съдът постановява решение в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото. Той може да обяви нищожност на административния акт, да го отмени или да отхвърли жалбата, с която е направено оспорването.   Решението на административния съд подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето на решението, като решението на ВАС е окончателно.


Адвокатска кантора "Хайдутов-Лозанова" - защитаваме и пазим Вас, правата и
имуществото Ви!
Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

адв. Галин Хайдутов, тел.: 0877137112
адв. Йоана Лозанова, тел.: 0898669661

гр. София, бул. ''Витоша'' №1А, партер, офис №16
advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
2022, Всички права запазени.