0877137112 / 0898669661     advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
Facebook:

Адвокатска кантора Хайдутов - Лозанова София
Наказателно право

Като адвокати по наказателни дела изследваме в дълбочина всеки конкретен случай във фазата на досъдебното производство и внимателно проучваме основанията за обазуване на наказателно производство срещу заподозрянобвиняемподсъдим, като при участие в производството предлагаме най-реални решения на казуси съобразно спецификата на обвинението и актовете на Районна и Окръжна прокуратура. Нашата адвокатска кантора  съдейства за представителство и защита през отделните фази на наказателен процес пред  всички държавни органи и инстанции. Освен това, представляваме лицата пред органите на МВР, прокурора по досъдебно производство, в съдебни производства - по мерки за неотклонение пред  Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Върховен касационен съд, Специализирани съдилища, Военни съдилища, както и пред съответната прокуратура.

В областта на наказателното право Адвокатска кантора „Хайдутов & Лозанова” предлага следните правни услуги:

·       Правни консултации и процесуално представителство в областта на наказателното право;
·       Съдействие и правна защита при задържане от органите на досъдебното производство;
·       Оказване на правна помощ и защита при повдигнато обвинение за извършено престъпление;
·       Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение и защита при извършване на процесуални действия по разследване.
·       Правна помощ и процесуално представителство по наказателни дела;
·       Предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес, включително събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред;
·       Изготвяне на тъжби при престъпления от частен характер;
·       Преговори, подготовка и сключване на споразумения за приключване на наказателното производство с прокуратурата или частния тъжител.
·       Възможности за освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание;
·       Дела за реабилитация на осъдени лица.


Престъпления от общ характер

Престъплението е ключов въпрос в наказателното право и се счита за най-тежкото възможно посегателство срещу установения ред. Определя се като общественоопасно, виновно извършено деяние, което е обявено изрично от закона за наказуемо. То може да бъде действие или бездействие, да е извършено умишлено или поради непредпазливост. 

Престъпленията от общ характер се повдигат, поддържат и преследват от прокуратурата. Последица на всяко едно престъпление е налагането на предвиденото в закона наказание за конкретно извършеното от дееца инкриминирано деяние. Наказанието се определя от съда, въз основа предписанията на закона и доказано извършените престъпни посегателства. Наказанията предвидени в Наказателния одекс са доживотен затвор без замяна и доживотен затвор; лишаване от свобода с различна продължителност; поправителен труд; конфискация на имущество; глоба; лишаване от права; обществено порицание. В маловажни случаи и при многобройни смекчаващи обстоятелства може да бъде наложено и по-малко наказание от определеното в закона или наказателната отговорност да бъде заменена с административно-наказателна. Последното освобождава дееца от наказателна отговорност.

Осигуряваме най-доброто за Вашата защита, в случай че сте обвинен в престъпление от общ характер - престъпления против собствеността, престъпления против личността, престъпления против реда и общественото спокойствие,
транспортни престъпления и прочие.

Организирайте своевременно и отговорно защитата си, тъй като ако бъдете признати за виновен и осъден за престъпление от общ характер, това със сигурност ще се отрази неблагоприятно върху Вашето бъдеще.


Престъпления от частен характер

Престъпленията от частен характер се преследват по тъжба на пострадалия по съдебен ред. Това ще рече, че не е необходимо да бъде подавана жалба в полицията или прокуратурата.

Кои престъпления са от частен характер:

Това са престъпленията – обида, клевета, лека телесна повреда и други. Важно е да знаете, че тъжбата се подава в 6 месечен срок от извършеното престъпление. Този срок, в случай че сте подали жалба в полицията, започва да тече от момента, в който сте получили прокурорското постановление, с което се постановява отказ да се образува досъдебно производство.

Когато подадете тъжба в съда, едновременно с нея може да бъде подаден и граждански иск - в отделно исково производство или съединен съвместно с вече депозираната тъжбата. С гражданския иск можете да претендирате парично обезщетение за всички причинени вследствие на така извършеното инкриминирано деяние вреди – имуществени и неимуществени такива.

В случай че сте подсъдими по обвинение от частен характер, предлагаме процесуално представителство и защита от адвокат с дългогодишен опит в сферата на наказателното право.

В конкретни случаи и само когато това е в интерес на подсъдимия, кантората оказва съдействие за постигане на споразумение с тъжителя.

 

Реабилитация

Реабилитацията заличава факта на осъждането и лицето от тук насетне се счита за неосъждано. Това е възможно след изтичането на определен срок, чиято продължителност се определя от тежестта на извършеното престъпление. Изискването е в този срок да няма други престъпления и да е спазвано „добро поведение“. В някои случаи реабилитация по право не може да настъпи (например когато лицето веднъж вече е било реабилитирано). Тогава е възможна съдебна реабилитация по искане на лицето до първоинстанционния съд. В други случаи (престъпления против мира и човечеството или против държавността) реабилитацията е изобщо невъзможна и фактът на осъждането си остава завинаги.

 


Адвокатска кантора "Хайдутов-Лозанова" - защитаваме и пазим Вас, правата и
имуществото Ви!
Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

адв. Галин Хайдутов, тел.: 0877137112
адв. Йоана Лозанова, тел.: 0898669661

гр. София, бул. ''Витоша'' №1А, партер, офис №16
advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
2022, Всички права запазени.