0877137112 / 0898669661     advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
Facebook:

Адвокатска кантора Хайдутов - Лозанова София
Регистрация на фирми

Относно регистрацията на търговски дружества на Адвокатска кантора „Хайдутов & Лозанова” ще Ви информира и консултира за най-подходящата и безрискова форма за упражняване на вашата търговска дейност съобразена с вашите желания и предпочитания, както и относно това до каква степен носите лична персонална отговорност за натрупани от страна на дружеството задължения, които последното не може да обслужва.

В набора на предлаганите от Адвокатска кантора „Хайдутов & Лозанова” услуги относно регистрация на фирмите се включват още: 

·     Вписване на решения за увеличаване и намаляване на капитала

 • Извършване на непарична вноска в капитала на дружеството /апорт/ - както първоначален, така и последващ такъв;
 • Прехвърляне на дружествени дялове;
 • Обявяване на покани за свикване на общо събрание;
 • Обявяване на годишни финансови отчети;
 • Обявяване на покани до кредитори за предявяване на вземанията им;
 • Вписване на обстоятелства относно учредяване на прокура;
 • Вписване на обстоятелства относно учредяване на клон;
 • вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие;
 • вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация;
 • вписване на обстоятелства относно прехвърляне на търговско предприятие;
 • вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сливане, отделяне, разделяне, промяна на правната форма.

Регистрация на фирма - информация, условия, процедури - за заявяване на конкретно вписване, заличаване или обявяване се подава определен образец на заявление в зависимост от правната форма на фирмата. Търговският закон допуска регистрация на фирми под следните форми:

РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ООД или ЕООД/ - това е най-често срещаната и желана форма за регистрация на фирма в българската търговска практика. Предимствата се състоят в това, че съдружниците при ООД са ограничено отговорни пред кредиторите на дружеството до размера на внесения от тях учредителен капитал; предимството при регистрация на ООД се състои в това, че неговата печалба се облага с 10% корпоративен данък; както и че Търговският закон позволява да се учреди ООД с първоначален капитал от 2лв.

Недостатъците на това правно образувание се състоят в това, че за началната регистрация на ООД в ТР се изискват малко повече разходи от тези за регистрация на ЕТ. Вписването, заличаването и обявяването на актове по партидата на ООД в Търговския регистър отнема 3 до 7 работни дни – този срок започва да тече след изготвянето и набавянето на всички необходими документи за исканото вписване в ТР и подаването им в Агенцията по вписванията.

За извършване регистрация на ООД или ЕООД е необходимо да ни предоставите следната информация: 

·       Наименование под което дружеството ще упражнява дейността си; 

·      Данни за седалището и адреса на управление на фирмата и пощенски код; 

·       Предмет на дейност на дружеството; 

·       Данни за съдружниците или едноличния собственик на капитала и копие от личните им карти. 

·       Данни за размера на капитала /минимум 2 лева/. 

·       Дяловото участие на всеки съдружник. 

·       Данни за управителя на дружеството и копие от личната му карта.

 РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ - тази форма на регистрация е най-препоръчителна за лица с малък бизнес. Предимствата се състоят в това, че за началното вписване в ТР на ЕТ не се изисква внасяне на учредителен капитал, както и по-малкия размер на таксите за първоначалната регистрация на ЕТ. ЕТ, които не са регистрирани по ЗДДС и дейността им е сред изброените в ЗМДТ патентни дейности се облагат за печалбата си с окончателен годишен патентен данък, а не с данък върху годишната данъчна основа.
Недостатъците се свеждат до това, че поради липсата на първоначален капитал на този вид фирма собстеникът му е неограничено имуществено отговорен с цялото си имущество пред кредиторите на дружеството. Друг недостатък е, че печалбата на ЕТ от дейност, която не подлежи на облагане с патентен данък, се облага със значителен размер осигурителни вноски и 15% данък върху годишната данъчна основа. Вписването, заличаването и обявяването на актове по партидата на ЕТ в Търговския регистър отнема 3-7 работни дни, като този срок започва да тече след изготвянето и набавянето на всички необходими документи за исканото вписване в ТР и подаването им в Агенцията по вписванията.

За извършване регистрация на ЕТ е необходимо да ни предоставите следната информация:

·      Наименование под което дружеството ще упражнява дейността си; 

·      Данни за седалището и адреса на управление на фирмата и пощенски код; 

      ·      Предмет на дейност на дружеството; 
      ·      Копие от личната карта на едноличния търговец.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - В този вид дружества участниците са обединени от конкретен личен (персонален) труд. Те трябва да са най-малко двама и носят солидарна и неограничена отговорност по задълженията на фирмата, включително и за личното имущество (без несеквестируемото такова – жилище, трудово възнаграждение и др. Взаимоотношенията между учредителите се определят от учредителен договор. Те са задължени лично да участват в дейността на СД. Минималният начален капитал на фирмата не е определен със закон, за това тази форма, е подходяща за лица, които имат малки или ограничени средства и когато дейността на фирмата не предполага приемане на големи задължения. Всеки съучредител има право да управлява дружеството. Но без съгласието на останалите съучредители, той няма право да участва в други дружества или да сключва сделки, отнасящи се до предмета на дейност на даденото дружество. Предимствата при регистрация на СД се състои в това, че неговата печалба се облага с 10% корпоративен данък, и то е юридическо лице със самостоятелно от това на своите собственици имущество. Друго предимство е това, че за началното вписване в ТР на СД не се изисква внасяне на учредителен капитал.
Недостатъците се състоят в това, че съдружниците са неограничено отговорни независимо от това, че СД е с индивидуално обособено имущество. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с цялото си имущество, т.е. при иск срещу дружеството ищеца може да отправи претенциите си и срещу един или повече от съдружниците. Също така е необходимо пълно мнозинство при вземането на решения по определен кръг от въпроси. Вписването, заличаването и обявяването на актове по партидата на СД в Търговския регистър отнема от 3-7 работни дни – този срок започва да тече след изготвянето и набавянето на всички необходими документи за исканото вписване в ТР и подаването им в Агенцията по вписванията.

За извършване регистрация на СД е необходимо да ни предоставите следната информация:

·      Наименование под което дружеството ще упражнява дейността си; 

·      Данни за седалището и адреса на управление на фирмата и пощенски код; 

·       Предмет на дейност на дружеството; 

·       Данни за съдружниците и копие от личните им карти. 

·       Данни за представителите и управляващите дружеството и копие от личните им карти.

РЕГИСТРАЦИЯ НА КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО - За разлика от СД в това дружество един или няколко съучредители носят солидарна и неограничена отговорност по задълженията на дружеството, а останалите – само в размера на договорената вноска в началния капитал. Отговорният съучредител управлява дружеството и го представлява. Съучредителите с ограничена отговорност нямат право да управляват предприятието и на спиране на решения, приети от съучредителите с неограничена отговорност.Предимство на КД е разделянето на съдружниците на управляващи (комплементари) и финансиращи (командитисти), което до голяма степен предотвратява конфликтите на интересите. Предимство за ограничено отговорните съдружници е, че отговарят за задълженията на дружеството само до размера на предвидената вноска. За неограничено отговорните съдружници предимство е, че ограничено отговорните съдружници предоставят капитал за дейността на дружеството, без да участват в управлението му. Законът не изисква задължителен минимален капитал за учредяване на дружеството.
Съществен недостатък при този вид дружество е, че командитистите /финансиращите съдружници/ не могат да влияят върху управлението на дружеството и трябва напълно да се доверят на деловите способности на комплементарите. От друга страна неограничено отговорните съдружници – отговарят за задълженията на дружеството с цялото си имущество. Вписването, заличаването и обявяването на актове по партидата на СД в Търговския регистър отнема от 3-7 работни дни – този срок започва да тече след изготвянето и набавянето на всички необходими документи за исканото вписване в ТР и подаването им в Агенцията по вписванията.

За извършване регистрация на СД е необходимо да ни предоставите следната информация:

·      Наименование под което дружеството ще упражнява дейността си; 

·      Данни за седалището и адреса на управление на фирмата и пощенски код; 

·       Предмет на дейност на дружеството; 

·       Данни за съдружниците – ограничено и неограничено отговорните такива, както и копие от личните им карти

·       Данни за представителите и управляващите дружеството и копие от личните им карти.

РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО - този вид дружества се препоръчва предимно за едър и крупен бизнес. Предимствата при регистрация на АД се състоят в това, че акционерите при АД са ограничено отговорни пред кредиторите на дружеството до размера на записаните в тяхна полза акции; предимството при регистрация на този вид фирма се състои в това, че неговата печалба се облага с 10% корпоративен данък.
Недостатък е, че за учредяването на този вид дружество се изисква минимален капитал от 50 000лв. Друг недостатък се състои в това, че за първоначалната регистрация на АД се правят съществен размер от разходи, както и че АД подлежи на задължителен финансов одит, независимо от това дали дружеството е извършвало дейност през календарната година.

За извършване регистрация на СД е необходимо да ни предоставите следната информация:

·      Наименование под което дружеството ще упражнява дейността си; 

·      Данни за седалището и адреса на управление на фирмата и пощенски код; 

      ·       Предмет на дейност на дружеството; 
      ·    Данни за учредителите и копие от личните им карти;
      ·    Данни за размера на капитала, съгласно изискванията на Търговския закон;
      ·    Размер и вид на акциите и разпределението им между акционерите;
      ·    Данни и копие от личните карти на членовете на управителния орган на дружеството

Регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице с постоянен адрес в страна от Европейския съюз - За извършване на регистрация на фирма от едно или няколко физически лица, граждани на Европейския съюз е необходимо да ни бъде предоставено копие от тяхната лична карта. Документите за регистрация на фирмата се изготвят на български език, след което се извършва лицензиран превод на съответния майчин език на чуждестранното лице. Документите, които се изготвят са същите, които се подават и от български граждани.

Регистрация на фирма от чуждестранно юридическо лице, със седалище в Европейския съюз е необходимо да ни бъдат предоставени следните документи:
·    Актуално състояние от съответния търговски регистър на страната, където е вписан чуждестранния търговец или търговци, които ще имат дялове в българската фирма;
·    Протокол за взето решение от съдружниците или акционерите на чуждестранната фирма/фирми, за откриване на търговско дружество в България. В решението се посочва и лицето, което упълномощават да регистрира фирмата, като подробно се изброяват правата на това лице – да регистрира фирмата, да упълномощава други лица да подават документите, да назначи управител и др.

Регистрация на клон на търговско предприятие е необходимо да ни предоставите следната информация:
 • Данни за седалището на клона;
 • Предметът на дейност на клона;
 • Предметът на дейност на дружеството;
 • Данни за лицето, което ще управлява клона, както и за обема на представителната му власт.
Клон на чуждестранно юридическо лице, регистрирано да извършва търговска дейност по националния си закон, се вписва в Търговския регистър, за което е необходимо да ни бъде предоставена информация относно следното:
 • Данни за седалището на клона;
 • Предметът на дейност на клона;
 • Данни за лицето, което ще управлява клона, както и за обема на представителната му власт.
 • Данни за наименованието и правната форма на чуждестранното лице, както и наименованието на клона, ако то се различава от това на чуждестранното лице;
 • Удостоверение за актуалното състояние на чуждестранното юридическо лице, издадено от търговския регистър на държавата, в която е седалището му;
 • Препис от учредителния акт – договор или устав на чуждестранното юридическо лице, който съдържа всички изменения и допълнения;
 • Всеки годишен финансов отчет на чуждестранното лице, след като е вписан или представен съобразно законодателството на страната, където то е регистрирано;
 • Регистъра и номера, под който е вписано чуждестранното лице, ако приложимото право го предвижда;
 • Правото на държавата, което се прилага за чуждестранното лице, ако това не е правото на държава - членка на Европейския съюз;
 • Данни за лицата, които представляват чуждестранното лице според регистъра, в който е вписано, ако има такъв регистър, начина на представляване, както и ликвидаторите и синдиците, и техните правомощия.
Вписване на кооперация в Търговския регистър - Кооперация може да бъде учредена най-малко от седем дееспособни физически лица, при спазване разпоредбите на Закона за кооперациите.  Необходимо да ни бъде предоставена следната информация:
 • Данни за лицата, които учредяват кооперацията и копие от личните им карти;
 • Информация за председателя на кооперацията, за управителния съвет и контролния съвет.
За регистрация на юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) е необходимо да ни предоставите информация за:
 •           Наименованието на юридическото лице с нестопанска цел.

 • Седалището и адреса на управление, както и пощенския код.
 • Предмета на дейност, който ще осъществява юридическото лице с нестопанска цел.
 • Стопанската дейност, която се предвижда да бъде осъществявана.
 • Учредителите на ЮЛНЦ, заедно с копие от личните им карти.
 • Целите на ЮЛНЦ и средствата за постигането им.
 • Размера на дарението, предоставено за учредяване на фондация.
 • Членовете на управителния орган, заедно с копие от личните им карти.
 • Нотариално заверени образци от подписите на лицата, които ще представляват ЮЛНЦ.
 • Свидетелства за съдимост на членовете на управителния съвет.
Вписване на промяна в обстоятелствата на търговеца - Промяната във вписаните обстоятелства включва промяна на наименование, седалище и адрес на управление, съдружници, управител, капитал, предмет на дейност. Необходимо е да ни предоставите следната информация:
 • Новото наименование на търговеца, под което дружеството ще упражнява дейността си;
 • Данни за новото седалище и адрес на управление, вкл. пощенски код;
 • Данни за промяната в предмета на дейност;
 • Данни за новите съдружници или едноличен собственик на капитала, заедно с копие от документ за самоличност;
 • Данни за размера на капитала - при промяна на същия;
 • Дяловото участие на всеки от съдружниците;
 • Данни за новия управител на дружеството и за лицето, което ще представлява търговеца, заедно с копие от документ за самоличност;
 • Копие от действащия към момента учредителен акт – договор или устав на дружеството, ако бъде извършване промяна в него.
За вписване прехвърлянето на дружествени дялове е необходимо да ни предоставите следната информация:
 • Данни за новите съдружници или едноличния собственик на капитала:
 • Ако съдружник е физическо лице трябва да бъде представено копие на документ за самоличност;
 • Ако съдружник е юридическо лице, трябва да бъде представено удостоверение за актуалното му съдебно състояние, както и данни за управителя, заедно с копие на документ за самоличност
 • Информация за прехвърлените дружествени дялове – брой и номинална стойност на всеки един от дяловете.
 • Препис от действащия към момента учредителен акт на дружеството.
 • Данни за съдружника, който притежава дяловете преди прехвърлянето им.
 • Информация за вида на прехвърлителната сделка – в случай на продажба трябва да се посочи продажната цена по договора, начини и срокове за заплащане на цената и др.
Прехвърляне на търговско предприятие - Всяко търговско предприятие може да бъде прехвърлено на трето лице, като сделката следва да бъде извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне. При прехвърляне на предприятие, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. Прехвърлянето на предприятието се вписва в Търговския регистър едновременно по партидата на отчуждителя и на правоприемника. Когато с договора се прехвърля и недвижим имот или вещно право върху такъв имот, договорът се вписва и в Имотния регистър. Правоприемникът управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок 6 месеца от вписването на прехвърлянето.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ - за прехвърляне предприятието на едноличния търговец е необходимо да ни предоставите следната информация:
 • Счетоводен отчет и баланс към датата на прехвърлянето.
 • Данни за продавача и купувача - Ако са физически лица трябва да бъде представено копие на документ за самоличност. Ако са юридически лица, трябва да бъде представено удостоверение за актуалното им състояние, както и данни за управителя, заедно с копие на документ за самоличност.
 • Данни за търговското предприятие, което се прехвърля - документи, установяващи вида и обема на правата, задълженията и фактическите отношения предмет на сделката, а когато с договора се прехвърля и вещно върху недвижим имот – документи, установяващи правото на собственост или вещното право на прехвърлителя.
 • Вида на прехвърлителната сделка, която най-често е продажба – продажна цена по договора, начини и срокове за плащане и др.
 • При промяна на други обстоятелства, трябва да бъдат предоставени данни за промените в търговското наименование, предмета на дейност, седалището и адреса на управление, и т.н
Преобразуването на търговско дружество може да стане по два начина:
 • Чрез промяна на правната форма на дружеството - от един вид - в друг.
 • Чрез различните форми на реорганизация - сливане, вливане, разделяне, отделяне.
За обявяване на годишен финансов отчет в Търговския регистър е необходимо да ни предоставите Вашия Годишен финансов отчет, състоящ се от следните съставни части:
 • Счетоводен баланс;
 • Отчет на приходите и разходите;
 • Отчет на собствения капитал;
 • Отчет за паричните потоци;
 • Справка за дълготрайните активи;
 • Приложения

СРОК ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Вашите документите ще бъдат изготвени от Адвокатска кантора „Хайдутов & Лозанова” в срок от 5 – 7 работни дни в зависимост от натовареността на кантората.

Адвокатска кантора "Хайдутов-Лозанова" - защитаваме и пазим Вас, правата и
имуществото Ви!
Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

адв. Галин Хайдутов, тел.: 0877137112
адв. Йоана Лозанова, тел.: 0898669661

гр. София, бул. ''Витоша'' №1А, партер, офис №16
advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
2022, Всички права запазени.