0877137112 / 0898669661     advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
Facebook:

Адвокатска кантора Хайдутов - Лозанова София
Дела в Страсбург
Европейският съд по правата на човека е международен съд със седалище в Страсбург, Франция. 

Адвокатска кантора „Хайдутов & Лозанова” извършва следните дейности в областта на европейското  право:
Консултации по правата на гражданите съгласно европейското законодателство;
Изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург;
Представителство пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург;
Извършване на фактически и правни действия по дела, образувани пред Европейския съд по правата на човека.


Европейският съд по правата на човека  е създаден с цел да гарантира спазването на следните основни права и свободи, заложени в Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и Протоколите към нея: Право на живот; Забрана на изтезанията; Забрана на робството и на принудителния труд; Право на свобода и сигурност; Право на справедлив съдебен процес; Неналагане на наказание без закон; Право на зачитане на личния и семейния живот, дома и кореспонденцията; Свобода на религията; Свобода на изразяването на мнение; Свобода на събранията и сдружаването; Право на встъпване в брак; Право на ефективни правни средства за защита; Забрана на дискриминацията; Защита на собствеността; Право на образование; Право на свободни избори; Право на обжалване в наказателното производство; Право на обезщетение в случай на съдебна грешка; Забрана за повторно осъждане или наказание; Равенство между съпрузите; Свобода на придвижване и др.

Целта на жалбата до съда в Страсбург и съответно на процеса е да се защитят ефективно и на наднационално ниво основните права и свободи, гарантирани от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, както и в допълващите я Протоколи № 1, № 4, № 6, № 7 и № 11. За да възникване право на жалба е достатъчно нарушението да е извършено на територията на държава, страна членка на ЕС, както и да са изчерпани всички правни средства за защита на нарушените права, т.е. трябва да е заведено дело пред българския съд и да са упражнени процесуалните възможности пред всички български съдебни инстанции и да е постановено окончателно съдебно решение на последната инстанция. Жалбата Ви трябва задължително да се обосновава на нарушение на Конвенцията и Протоколите към нея. Срокът за подаване на жалба до Европейския съд в Страсбург е четири месеца от окончателното решение на национално ниво. След изтичането на този срок жалбата не се приема от Съда. Процедурата по гледане на жалбата от съда в Страсбург, Франция, е безплатна, т.е. не дължите държавни такси, така, както е по българското гражданско законодателство. Необходимо е да се предвидят средства за пощенски разходи, кореспонденция и адвокатски хонорар, ако ползвате юрист. 

ЕСПЧ-Страсбург не е четвърта инстанция и не преразглежда целия казус, а търси само и единствено нарушение на основни човешки права и свободи, защитавани от конвенцията. Резултатът от положително решение е присъждане на парично обезщетение и откриване на възможността случаят да се преразгледа в България.


Адвокатска кантора "Хайдутов-Лозанова" - защитаваме и пазим Вас, правата и
имуществото Ви!
Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

адв. Галин Хайдутов, тел.: 0877137112
адв. Йоана Лозанова, тел.: 0898669661

гр. София, бул. ''Витоша'' №1А, партер, офис №16
advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
2022, Всички права запазени.