0877 137 112 /  advhaidutov@gmail.com; гр. София, бул."Княз Александър Дондуков" 50
Facebook:

Адвокатска кантора Хайдутов София
Семейно право


В областта на семейното право Адвокатска кантора ‘Хайдутов” предоставя следните правни услуги:

Ø  Искове за развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;

Ø  Вещноправни искове за собственост след развода;

Ø  Предявяване на иск  за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;

Ø  Първоначално определяне на издръжката за дете, както и нейното събиране по принудителен ред. Увеличаване на първоначално присъдена издръжка;

Ø  Искове за издръжка на лица, намиращи се помежду си в близки родствени отношения – родители, бивш съпруг, внуци и правнуци, братя и сестри, дядо и баба от възходяща и по-висока степен;

Ø  Спорове за възлагане упражняването на родителските права и определяне режим на лични отношения между родители и деца;

Ø  Определяне на режим на лични отношения на детето с  бабата и дядото, както и с други роднини от близка родствена линия; 

Ø  Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;

Ø  Получаване на разрешение от съда за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни – продажба, замяна, дарение, теглена на пари от влог, разпореждане с движими вещи и ценни книжа;

Ø  Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;

Ø  Установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване;

Ø  Предявяване на искове за установяване или оспорване на произход от бащата;

Ø  Пълно и непълно осиновяване;

Ø  Изготвяне на брачни договори, нотариална заверка и регистрация;

Ø  Защита по Закона за защита от домашното насилие – осъществяване на съдействие при защита правата на жертвите на домашно насилие /физическо и емоционално/ без оглед на пола и тяхната възраст.ото насилие – осъществяване на съдействие при защита правата на жертвите на домашно насилие /физическо и емоционално/ без оглед на пола и тяхната възраст.


Защитаваме и пазим Вас, правата и
имуществото Ви
Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

България, гр.София, бул. "Княз Александър Дондуков" №50
адв. Галин Хайдутов ; тел.: 0877137112 ; E-mail: advhaidutov@gmail.com
2024, Всички права запазени.