0877137112 / 0898669661     advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
Facebook:

Адвокатска кантора Хайдутов - Лозанова София
Семейно правоВ областта на семейното право Адвокатска кантора ‘Хайдутов-Лозанова” предоставя следните правни услуги:

Ø  Искове за развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;

Ø  Вещноправни искове за собственост след развода;

Ø  Предявяване на иск  за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;

Ø  Първоначално определяне на издръжката за дете, както и нейното събиране по принудителен ред. Увеличаване на първоначално присъдена издръжка;

Ø  Искове за издръжка на лица, намиращи се помежду си в близки родствени отношения – родители, бивш съпруг, внуци и правнуци, братя и сестри, дядо и баба от възходяща и по-висока степен;

Ø  Спорове за възлагане упражняването на родителските права и определяне режим на лични отношения между родители и деца;

Ø  Определяне на режим на лични отношения на детето с  бабата и дядото, както и с други роднини от близка родствена линия; 

Ø  Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;

Ø  Получаване на разрешение от съда за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни – продажба, замяна, дарение, теглена на пари от влог, разпореждане с движими вещи и ценни книжа;

Ø  Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;

Ø  Установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване;

Ø  Предявяване на искове за установяване или оспорване на произход от бащата;

Ø  Пълно и непълно осиновяване;

Ø  Изготвяне на брачни договори, нотариална заверка и регистрация;

Ø  Защита по Закона за защита от домашното насилие – осъществяване на съдействие при защита правата на жертвите на домашно насилие /физическо и емоционално/ без оглед на пола и тяхната възраст.ото насилие – осъществяване на съдействие при защита правата на жертвите на домашно насилие /физическо и емоционално/ без оглед на пола и тяхната възраст.


Развод по взаимно съгласие
Това е най-бързият и лесен начин да разтрогнете брачния съюз. Не се изследват мотивите за прекратяване на брака. Единственото, което е необходимо, е личното им явяване в съдебно заседание, което е условие за продължаване на процедурата, в което те следва да потвърдят категорично съгласието си да се разведат. Производството се стартира с обща молба до съда от двамата съпрузи, към която е прикрепено споразумение за развод. Споразумението следва да обхваща редица задължителни въпроси свързани най-вече с децата-тяхното местоживеене, упражняване на родителски права, издръжка, режим на лични отношения, семейно жилище и неговото ползване.

Съдът обикновено иска становище от Dирекция „Социално подпомагане“, за да прецени дали са защитени интересите на децата. Когато със споразумението се уреждат имуществени отношения между съпрузите. се дължи държавна такса в размер на 2%  върху стойността на всеки един дял, както и 2% върху така определената сума за издръжка за следващите 3 години, в случаите когато със споразумение се уреждат въпроси, свързани с издръжка.

Развод по исков ред
Производството стартира с изготвяне и подаване на искова молба до Районния съд по постоянен адрес на ответника, в която  като посочва всички факти, обосноваващи настъпването на дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Това може да е фактическа раздяла, изневяра, скандали, дълбоко отчуждение, насилие и пр. В исковата молба задължително се включват исковете за ползването на семейното жилище, издръжка между съпрузите и фамилното име, а ако имате деца-искове за издръжка, родителски права, лични отношения. В това производство се изисква задължително лично явяване на ищеца в първото съдебно заседание. В случай,че не се яви без да е посочил уважителни причини –делото се прекратява. В случай, че е направено искане съдът да се произнесе относно вината за разтрогване на брачната връзка, виновният за развода съпруг заплаща всички съдебни разноски, в това число и адвокатския хонорар на насрещната страна. Не е пречка и по този ред, страните да постигнат споразумение относно развода, което съдът да одобри.

Искове за издръжка на дете
Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си, както и на своите деца, които са записани в редовна форма на обучение стига да не са навършили 26 годишна възраст. T.e. дори бащата или майката да нямат НИКАКВИ доходи, те дължат издръжка, като минималният размер към настоящия момент е ¼ от МРЗ. Ако родителят няма никакви доходи, то тогава издръжката се изплаща от държавата /чрез общината/, а родителят без доходи остава задължен към държавата за така платените от нея суми.

Ако родителят, който дължи издръжка не я плати за два месеца /без да е необходимо те да са последователни/, той носи наказателна отговорност по реда на чл. 183 от НК, като наказанието, което го грози е до една година лишаване от свобода или пробация.

Съдът определя издръжка според нуждите на детето и възможностите на родителя да дава такава, но не по-малка от посочения в закона минимален размер. Издръжка може да се търси както за бъдещ, така и за минал период, като максимумът е до една година от предявяване на исковата молба. Издръжката за минал период се определя от съда и се изплаща накуп.

Събиране на присъдена вече месечна издръжка на дете при развод
След като Ви бъде присъдена издръжка, можете да се сдобиете с изпълнителен титул и да образувате производство при съдебен изпълнител. Ако родителят не изплаща доброволно така присудения размер на издръжката, рискува да му бъдат наложи запори върху трудово възнаграждение, банковите сметки, както и възбрани върху притежаваните от посления недвижими имоти. При задължения за издръжка несеквестируемостта отпада, т.е. могат да се правят удръжки върху заплата под минималната, както и да се налагат възбрани върху единствено жилище. Също така можете да сезирате прокуратурата, предвид че неизплащането на присъдена издръжка е въздигнато в престъпление.

По дела за издръжка, ищецът /т.е. детето чрез неговия родител или със съгласие на родител при децата над 14 години/ е освободен от заплащането на държавни такси и разноски, с изключение на адвокатския хонорар.

Важно!!! При завеждане на дело за издръжка задължително пазете всички касови бележки, фактури и прочие, с които са извършени плащания за задоволяване  нуждите и потребностите на детето - за дрехи, обувки, учебници, книги, играчки, бележки за заплащане на детска градина, бележки за заплащане на курсове и извънкласни занимания, бележки от закупени лекарства и др.С колкото повече такива доказателства разполагате, толкова по-лесно ще докажете по-високите нужди от издръжка на детето Ви.


Родителски права
Въпросът за упражняване на родителските права се решава със съдебното решение, постановено по делото за развод и прекратяване на брака. По изключение и в тази му част съдебното решение не е окончателно, а подлежи на преразглеждане при промяна в обстоятелствата. Въпросът за упражняване на родителските права и определяне на режим на лични отношения  на другия родител стои и при дете родено от фактическото съжителство на двамата души. При навършена 10-годишна възраст на детето се взема и неговото мнение. В производството задължително се изготвя социален доклат от компетентната Дирекция „Социално подпомагане” и се изслушва становището на социален работник.

Този, който упражнява родителските права, може да поиска от съда да му се предостави ползването на семейното жилище /включително и тогава, когато жилището не е лична  собственост на другия родител/, а другият родител се осъжда да заплаща издръжка на ненавършилите пълнолетие деца.

Ограничаване и лишаване от родителски права
Крайна мяркa, до която съдът прибягва в изключително редки случаи. Съдът е склонен да лиши родителя от правата му, ако неговото поведение представлява опасност за здравето, личността, възпитанието и имуществото на детето. Например системна злоупотреба  с алкохол, доказана сериозна зависимост от наркотични вещества, упражнява насилие върху детето или другия родител, не се грижи за него- дълго и трайно отсъства от живота му, като едновременно с това и не изпълнява основното си задължение да плаща така присъдената му издръжка.

Режим на лични отношения
Съдът приема,че общуването на детето с двамата родители след прекратяване на брачната връзка/фактическото съжителство е от интерес на детето. След влизане в сила на решението с което е определен режим на лични отношения и срещи с детето, в случай на отказ от страна на другия родител да го виждате, можете да образувате изпълнително дело при ЧСИ или ДСИ. Съдебният изпълнител ще Ви съдейства да вземете детето си, включително и със съдействието на полицията, а също така и ще наложи глоба на родителя, който отказва да изпълнява постановеният от съда режим на лични отношения. Също така, родителят който отказва да дава детето на другия родител, при постановен режим на лични отношения, носи наказателна отговорност за неизпълнение на съдебно решение.Защита от домашно насилие
Основният закон, който урежда защитата от домашно насилие, е Законът за защита от домашното насилие. В него е уредена процедура, която предоставя възможност на пострадало лице, жертва на акт на домашно насилие, да потърси защита от съда, която да му предостави бързи и ефективни мерки на закрила. При търсене на защита от домашно насилие пострадалото лице трябва да е наясно, че според закона домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Освен побой и физическо посегателство, за физическо насилие се възприемат и заплахите с оръжие, възпрепятстването да напуснете дома си, отказ на медицинска помощ, ако такава е наложителна в дадения момент. За психическо и емоционално насилие върху дете се смята всяко насилие, извършено пред очите му - дори самото то да не е пряк обект на тормоза. Ако сте жертва на побой, можете на момента да се обадите на спешния телефон 112, за да изпратят полиция на адреса. Междувременно отидете до лекар, който да установи травмите и да ви издаде медицинско свидетелство, което да приложите към жалбата си в полицията.Домашно насилие може да има не само спрямо съпруг или дете по време на брака. Такова може да се извърши спрямо лица в родствена връзка – както роднини по права линия (напр. пълнолетни деца спрямо своите родители), така и по съребрена линия (напр. братята и сестрите, чичо и племенниците, първите братовчеди).Домашно насилие може да е налице и спрямо бивши съпрузи. Без значение е на какво основание е прекратен, както и в хипотезата при която две лица живеят във фактическо съпружеско съжителство. В този случай е достатъчно да се установи, че двете лица живеят в едно домакинство.

Лица, които могат да търсят защита от домашно насилие по съдебен ред: съпруг или бивш съпруг; лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство; лице, от което има дете; възходящ; низходящ; лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително; лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително; настойник, попечител или приемен родител; възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство; лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Дори ако не сте сигнализирали веднага властите, имате срок от един месец от акта на домашно насилие, в който да ви бъде издадено медицинското свидетелство и да подадете жалбата. За внасянето на жалбата не дължите никакви такси.

Мерките за защита от домашно насилие, които съдът може да наложи, са следните:

1.     задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;

2.     отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;

3.     забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;

4.     временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;

5.     задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;

6.     насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Мерките по т. 2, 3 и 4 се налагат за срок от три до 18 месеца, докато мярката по т. 4 не се налага при висящ съдебен спор между родителите по упражняване на родителските права, по определяне местоживеенето на детето или режима на личните отношения. Във всички случаи съдът с окончателното решение до делото налага на извършителя и глоба в размер от 200 до 1000 лв.

Молбата на пострадалото лице се подава до компетентния съд в срок до един месец от акта на домашно насилие. Тя има определени от закона реквизити и е желателно да бъде изготвена и подадена от адвокат.

Пострадалото лице от акт на домашно насилие може да иска от съда незабавно, в рамките на 24 часа от сезирането му с молба, издаване на заповед за незабавна защита. Целта й е да предостави бърза и ефективна защита на пострадалото лице. Заповедта за незабавна защита се връчва на страните и се изпраща служебно до районното управление на Министерството на вътрешните работи. Когато от данните по делото е видно, че е необходимо да се предприемат мерки по Закона за закрила на детето, съдът уведомява директора на дирекция „Социално подпомагане“. Заповедта за незабавна защита не подлежи на обжалване и има действие до издаването на заповедта за защита или на отказа на съда.

След издаване на заповед за незабавна защита, съдът насрочва открито съдебно заседание в срок не по-късно от един месец. В насроченото съдебно заседание съдът може да събира всякакви доказателства. Съдът се произнася с решение в открито заседание. При уважаване на молбата съдът издава заповед за защита, с която налага една или повече мерки за защита. 

 


Адвокатска кантора "Хайдутов-Лозанова" - защитаваме и пазим Вас, правата и
имуществото Ви!
Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

адв. Галин Хайдутов, тел.: 0877137112
адв. Йоана Лозанова, тел.: 0898669661

гр. София, бул. ''Витоша'' №1А, партер, офис №16
advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
2022, Всички права запазени.