0877137112 / 0898669661     advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
Facebook:

Адвокатска кантора Хайдутов - Лозанова София
Имотни сделки

 

На всеки субект, независимо дали е физическо или юридическо лице, му се е налагало да участва в покупка или продажба на недвижим имот. Несъмнено най-важното обстоятелство за купувача е да разбере дали имотът е обременен с тежести и права на трети лица. Това може да са ипотеки, възбрани, наложени като обезпечителни мерки или в изпълнителния процес от частни или държавни съдебни изпълнители, учредено право на ползване и други права на трети лица, вписани искови молби за делба и прочие.

 

Ипотеката следва имота независимо от смяната на собствеността, тъй като същата гарантира удовлетовярването на кредитора от стойността на недвижимия имот. Възбраната обикновено означава, че собственикът на имота е или длъжник или трето задължено лице, предоставило като обезпечение за чужд дълг своята недвижима вещ, при което е образувано изпълнително производство пред определен частен или държавен съдебен изпълнител за удовлетворяване на конкретно вземане.

Правото на ползване е право, което ограничава правото на собственика върху притежавания от последния недвижим имот и което се учредява от него.  Правото на ползване също е изключтелно важно, тъй като е възможно имотът да е закупен от продавача със запазено право на ползване, което автоматично превръща същия в така наречният гол собственик.

Препоръчваме Ви при покупка на недвижим имот да бъдат извадени 2 броя  Удостоверения за тежести от Служба по вписванията – едно удостоверение преди подписване на предварителния договор за покупко-продажба и второ такова към деня на изповядване на сделката. Последното е наложително, с оглед дългия период от време, който минава между подписване на предварителния и окончателния договор. Обикновено тава е период от един до няколко месеца и не е изключено да бъде учредена тежест или трети лица да впишат искова молба през това време.

Следващият важен елемент е данъчната оценка. Особеността при нея е че тя посочва стойността на имота, под която не могат да се изповядват сделките, поради възможността от разваляне на същите. При подписване на договори с които се прехвърлят недвижими веши следва също така се представят документи от кадастъра и други книжа, за които съветваме да потърсите адвокат, който е с опит в тази област и ще ви окаже адекватно и своевременно съдействие.  

Ако сте от страната на продавача най-важното нещо и приоритет за вашия интерес е да получите цената срещу отстъпената от Вас собственост върху недвижимия имот. Повечето лица желаещи да придобият собственост върху недвижими имоти обикновено прибягват до услугите на кредитни институции, осигуряващи им финансиране. Едно от условията на банките за превеждане на дължимата сума на продавачите е вече да е осъществена сделката и да е налице вписан нотариален акт в Служба по вписванията. Обикновенно при самото изповядване на сделката, освен страните по покупко-продажбата, присъства и представител на банката. Абсолютно задължително условие в този случай е да изискате от купувача да Ви представи банково удостоверение, от което да е видно, че въпросният кредит реално е отпуснат целево и същият ще послужи за удовлетворяване на  вашето вземане.


Относно сделките с недвижимите имоти от Адвокатска кантора Хайдутов & Лозанова” бихме могли да ви укажем съдействие за следното:

·        Проверка за наличието на тежести върху недвижими имоти – ипотеки, въбрани и други;

·        Съдействие със служба по вписванията относно удоствоверяване на собствеността и удостоверения за тежести;

·        Данъчни оценки от съоветни общини;

·        Участие в преговори;

·        Комуникация с банки във връзка с кредитиране;

·        Изповядване на сделки пред нотариуси;

·        Изготвяне на предварителни договори;

·        Изваждане на кадастрални скици и кадастрални схеми;

·        Учредяване на вещни права;

·        Разваляне на предварителни договори;

·        Предявяване на искове за обявяване на предварителен договор за окончателен;

·        Спорове относно право на собственост, право на строеж, право на ползване;

·        Строителство, визи за строеж, жилищно-строителни кооперации. 


Адвокатска кантора "Хайдутов-Лозанова" - защитаваме и пазим Вас, правата и
имуществото Ви!
Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

адв. Галин Хайдутов, тел.: 0877137112
адв. Йоана Лозанова, тел.: 0898669661

гр. София, бул. ''Витоша'' №1А, партер, офис №16
advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
2022, Всички права запазени.