0877137112 / 0898669661     advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
Facebook:

Адвокатска кантора Хайдутов - Лозанова София
Застрахователно право и обезщетения при ПТП

Застрахователното право осигурява компенсация на пострадали или потърпевши /и трети лица в предвидените в закона случаи/ при особени непредвидени обстоятелства, наречени още застрахователни събития. В тази правна сфера Адвокатска кантора "Хайдутов & Лозанова" може да ви окаже съдействие относно следното: 

Ø  Получаване на обезщетение за причинени имуществени и неимуществени вреди вследствие на ПТП от застрахователя по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите;
Ø  Получаване на обезщетение за причинени имуществени вреди върху автомобила в следствие на настъпило застрахователно събитие във връзка с настъпването на покрит риск по сключена застраховка „Каско”;

Ø  Изплащане на застрахователно обезщетение по застраховки  „Имущество”, „Живот”, „Злополука”, „Карго”, „Помощ при пътуване”, „Професионална отговорност в проектирането и строителството”;

Ø  Правна защита на работници/служители, пострадали при трудова злопулука и получаване на обезщетение от работодателя за причиените им имуществени и неимуществени вреди;

Ø  Защита на моряци и морски лица във връзка с получаване на обезщетение за злополука, претърпяна по време на изпълнение на служебните им задължения на кораб;

Ø  Осигуряване на защита на служители на МВР, служители на Министерство на отбраната и военнослужещи за получаване на обезщетение за злополука, претърпяна при или по повод  изпълнение на служебните им задължения;

Ø  Изготвяне на претенция за получаване на справедливо обезщетение от застрахователя;

Ø  Изготвяне на възражение срещу постановен отказ за заплащане на обезщетение от застрахователя;

Ø  Защита, съдействие и представителство пред съда във връзка с неизплатени обезщетения /включително и определени ниски такива/ по застрахователни договори за претърпени имуществени и/или неимуществени вреди.
Ø  Защита при отправен от застрахователя регресен иск срещу причинителя на вредата.

 

           Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите
Тази застраховака урежда отговорността на гражданите и юридически лица, във връзка с притежаваните от тях моторни превозни средства относно причинените имуществени и неимуществени вреди Имуществените вреди са тези, които могат да се оценят в пари (например вредите причинени върху друго МПС; средствата, които пострадалият е дал за лекарства, престой в лечебно заведение и други медицински раходи; вреди приченени върху чуждо имущество и прочие)Неимуществените вреди са тези, които не могат да бъдат оценени по стойностен показател. Това са най-вече физическите болки и страдаия, както  и психически такива, които потърпевшите от пътно-транспортни произшествия са претърпяли вследствие на събитието. Обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.

Ако Вие или Ваш близък сте пострадал при катастрофа (ПТП) имате право да претендирате изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност” от застрахователя на виновния за ПТП-то водач. За да може да предяви съдебен иск, пострадалият е длъжен преди това първо да предяви претенцията си към застрахователя в 3 месечен срок от настъпване на събитието. Ако застрахователят откаже да изплати обезщетението или не се произнесе по предявената претенция в рамките на законовия срок или ако пострадалият не е съгласен с размера на предложеното му обезщетение, то тогава се поражда правото на последния да предяви искането си по съдебен ред. Застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причиненитe чрез притежавано или използвано от застрахования моторно превозно средство вреди на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата.

Вредите, които се покриват от застрахователя са:
  • неимуществените и имуществените вреди, настъпили вследствие на тежка, средна или лека телесна повреда, или смърт;
  • вредите, нанесени върху друг автомобил или друго чуждо имущество;
  • пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането (ПТП –то);
  • разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция пред застрахователя, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.

Застрахователят покрива отговорността на застрахования, а именно:
- собственика на моторното превозно средство, с което са причинени вредите и за което е налице валидно сключено сключена застрахователна полица;
- всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законно основание;
- лице, което не е изрично или мълчаливо упълномощено да управлява моторното превозно средство, при условие че не е придобило владението върху моторното превозно средство чрез кражба, грабеж или престъпление по чл. 346 от Наказателния кодекс; лице, което не притежава или на което временно е отнето свидетелството за управление на моторното превозно средство; лице, което е нарушило законовите изисквания за техническа изправност на моторното превозно средство.

Право на това обезщетение има лицето, което е пострадало или чието имущество е било увредено, или чийто близък или роднина е загинал при ПТП има право да иска обезщетение от застрахователя, с който виновният водач е сключил застраховка „Гражданска отговорност”. Обезщетението може да се иска направо от застрахователя – не е необходимо първо да се иска от виновния водач. Виновният водач има право да получи застрахователното обезщетение, ако е заплатил вредите на увреденото лице. 
В случай че сте претърпели имуществени и/или неимуществени вреди в резултат на ПТП, настъпило в друга държава и причинено от друго МПС, имате право да предявите претенция за изплащане на застрахователно обезщетение към застрахователя на виновния за ПТП-то водач. Ако застрахователят е със седалище в чужбина, можете да предявите претенцията си директно към него или към неговия представител в България.

Застраховка „Каско”
Застраховката „Каско” най-често покрива вредите, причинени на притежаван от застрахованото лице автомобил, мотоциклет, камион, автобус или друго МПС в резултат на настъпило ПТП (катастрофа), кражба, пожар, повреда, злоумишлени действия на трети лица или друго уговорено в застрахователния договор събитие. Възможно е да бъде сключена застраховка „Каско” с покритие само за отделни рискове, които изрично биват посочени в застрахователния договор. Обикновено покритието на застраховката е ограничено до територията на страната, но е възможно да бъде разширено до страните членки на ЕС или на споразумението „Зелена карта”.


Обезщетението по застраховка „Каско” поначало трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на настъпване на събитието. Застрахователното обезщетение се определя след извършване на оглед на увреденото МПС от оторизирани представители на застрахователя в присъствието на застрахования или негов представител. В случай че не е съгласен със съдържанието на описа, застрахованият следва да предяви възраженията си преди да го подпише. 

При нанасяне на частична повреда на застрахования автомобил, застрахователят по застраховка „Каско” дължи обезщетение, равностойно на погиналата част или на разноските, необходими за отстраняване на повредата. В зависимост от уговореното в застрахователния договор, размерът на застрахователното обезщетение може да бъде определен по цени на официален вносител; по проформа-фактура, издадена от сервиз или по експертна оценка на застрахователя. Ако е уговорено в застрахователния договор, ремонтът на застрахования автомобил може да бъде извършен и в доверен сервиз на застрахователя. Преди изплащане на обезщетение, определено като тотална щета на МПС-то, застрахователят следва да изиска от застрахования доказателство за прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство. Тотална щета на моторно превозно средство е увреждане, при което стойността на разходите за необходимия ремонт надвишават 70 на сто от действителната му стойност.
При кражба на застрахования автомобил, собственикът или лицето, в чиято полза е сключена застраховката „Каско“, има право да получи застрахователното обезщетение. Ако автомобилът е на лизинг, застрахователното обезщетение се изплаща на собственика на автомобила, т.е. лизингодателя, освен ако в застрахователната полица е изрично уговорено, че застраховката се сключва в полза на лизингополучателя. Размерът на застрахователното обезщетение за кражба на автомобил следва да е равен на действителната пазарна стойност на автомобила към датата на кражбата.

 Застрахователят може да постанови отказ от изплащане на застрахователно обезщетение, само при наличие на някоя следните хипотези:

·        при умишлено причиняване на застрахователното събитие от лице, което има право да получи застрахователното обезщетение;
·        при умишлено причиняване на застрахователното събитие от застраховащия с цел получаване на застрахователното обезщетение от друго лице;
·        при неизпълнение на задължение по застрахователния договор от страна на застрахования, което е довело до възникване на застрахователното събитие;
·        в други случаи, предвидени със закон.

 

Застраховка „Имущество“
Предмет на застрахователния договор за имуществено застраховане може да бъде всякакво имущество, което за застрахования е оценимо в пари (например жилище, сграда, домашно имущество, МПС, офис оборудване, производствени машини и съоръжения, и т.н.). Събитията, при чието настъпване застрахователят дължи застрахователно обезщетение, се посочват в застрахователния договор. Такива могат да бъдат:пожар, мълния, експлозия, вреди от природни бедствия – буря, ураган, земетресение, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации), удар от МПС; кражба, вандализъм (вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия) и др.

Обезщетението трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на настъпване на събитието. Когато застрахованото имущество е частично увредено, застрахователното обезщетение следва да покрие разходите за възстановяването на нанесените вреди. Застрахователят обезщетява застрахования отделно за разходите, които е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са останали безрезултатни. В този случай застрахователят може да бъде задължаван и над застрахователната сума, когато разходите са били направени в изпълнение на негови указания. Застрахователят дължи обезщетение за пропуснати ползи, само ако това е изрично уговорено в застрахователния договор.

При кражба или пълна загуба на застрахованото имущество, собственикът или лицето, в чиято полза е сключена застраховката, има право да получи застрахователното обезщетение.  Размерът на застрахователното обезщетение за кражба или пълна загуба на застрахованото имущество следва да е равен на действителната му пазарна стойност към датата на застрахователното събитие.

В случай, че застрахователят постанови отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, поради неизпълнение на дадено задължение на застрахованото лице по застрахователния договор, то застрахованото лице има право да предяви съдебен иск срещу застрахователя. Когато неизпълнението на задължение на застрахования, с което застрахователят е обосновал отказа си, не е в причинна връзка с настъпилото застрахователно събитие, съдът отменя отказа и осъжда застрахователя да заплати застрахователното обезщетение.

Застраховка „Живот” 
При настъпване на застрахователното събитие или на определените в договора условия, застрахователят е длъжен да плати застрахователната сума или частта от нея, определена в застрахователния договор. Застрахователната сума се изплаща на застрахования или на третите ползващи се лица. В случай на смърт на застрахования, ако застраховката не е сключена в полза на трети лица, застрахователната сума се изплаща на наследниците, а ако няма такива – на лицата, живели в едно домакинство със застрахования.  

В България застраховка „Живот” най-често се сключва във връзка с банков кредит. В тези случаи обикновено в застрахователния договор се уговаря обезщетението по застраховката да получи банката, но може да е уговорено обезщетението да бъде получено от наследниците на лицето, чийто живот е застрахован. И в двата случая наследниците имат правото да претендират от застрахователя да изплати застрахователното обезщетение – в тяхна полза или съответно в полза на банката, която след получаване на обезщетението вече няма основание да търси от тях оставащите вноски по кредита. Освен това, всяко лице (включително и наследник), което е погасило кредита след смъртта на застрахования, има право да получи застрахователното обезщетение от застрахователя.

Договорът за застраховка „Живот“ може да бъде с покритие за случай на смърт или за случай на доживяване на определена възраст, или да бъде със смесено покритие. Застрахованият може да сключи договор за застраховка „Живот“, чийто предмет е животът на друго лице. Този договор има сила, само ако е сключен с изричното писмено съгласие на другото лице. При сключване на полицата за застраховка „Живот“, както и по всяко време на действието й, застрахованият може да определи ползващо се лице, което да има право да получи застрахователното обезщетение. За сключване на застрахователен договор в полза на трето лице не е необходимо съгласието на това лице. Ползващото се лице трябва да даде своето изрично писмено съгласие, ако предмет на застрахователния договор е животът на лице, различно от сключилото застраховката.

 С един договор за застраховка „Живот“ могат да се застраховат две или повече лица, чийто брой е определен или определяем. В този случай не е необходимо договорът да съдържа имената и адресите на застрахованите, ако те са определени по друг недвусмислен начин, включително чрез посочване на определено тяхно качество. Груповата застраховка може да се сключи от работодател, като застраховани са неговите служители и/или работници, чийто живот е предмет на застраховката.


Застраховка „Злополука“
 
Преди сключване на договор за застраховка „Злополука“, както и по време на действието на договора, застрахователят има право да получи подробна и точна информация относно възрастта, пола и здравословното състояние на лицето, чийто здраве или телесна цялост са предмет на застраховане. При настъпване на застрахователно събитие застрахователят има право на достъп до цялата медицинска документация във връзка със здравословното състояние на застрахования и може да я изисква от всички лица, съхраняващи такава информация. С един договор за застраховка „Злополука“ могат да се застраховат две или повече лица, чийто брой е определен или определяем. В този случай не е необходимо договорът да съдържа имената и адресите на застрахованите, ако те са определени по друг недвусмислен начин, включително чрез посочване на определено тяхно качество. Груповата застраховка може да се сключи от работодател, като застраховани са неговите служители и/или работници, чийто здраве и работоспособност са предмет на застраховката.

Застрахованият може да сключи договор за застраховка „Злополука“, чийто предмет е здравето или телесната цялост на друго лице. Този договор има сила само ако е сключен с изричното писмено съгласие на другото лице. При сключване на договора за застраховка „Злополука“, както и по всяко време на действието му, застрахованият може да определи ползващо се лице, което да има право да получи застрахователното обезщетение. За сключване на застрахователен договор в полза на трето лице не е необходимо съгласието на това лице. Ползващото се лице трябва да даде своето изрично писмено съгласие, ако предмет на договора е здравето или телесната цялост на лице, различно от сключилото застраховката.

 При настъпване на застрахователното събитие или на определените в договора условия застрахователят е длъжен да плати застрахователната сума или частта от нея, определена в застрахователния договор.Срокът за изплащане на застрахователната сума е 15 работни дни, считано от датата на която на застрахователя са били представени последните изискани документи.Застрахователната сума се изплаща на застрахования или на третите ползващи се лица. В случай на смърт на застрахования, ако застраховката не е сключена в полза на трети лица, застрахователната сума се изплаща на наследниците на застрахования, а ако няма такива – на лицата, живели в едно домакинство със застрахования. Когато застраховка „Злополука“ е била сключена в полза на кредитор за обезпечение на задължение на физическо лице, то има право на иск срещу застрахователя и когато не е било страна по застрахователния договор и е платило задължението при настъпило застрахователно събитие. Това право има и всяко трето лице, което на законно основание е платило задължението.

 
Застраховка „Трудова злополука“
Застраховката „Трудова злополука” е задължителна за работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Разходите за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ са за сметка на работодателя. Договорът за задължителната застраховка „Трудова злополука“ се сключва от работодателя и застрахователя или от упълномощени от тях лица за всяка календарна година.

 Застраховка „Трудова злополука“ покрива следните рискове:

·        смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;
·        трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
·        временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

 При смърт на застраховано лице застрахователната компания изплаща обезщетение в размер на застрахователната сума за съответния работник или служител, която не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата. При трайно намалена работоспособност обезщетението е процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността. Когато застрахованото лице е имало определен процент трайно намалена работоспособност преди настъпване на трудовата злополука, този процент не се отчита при определяне процента на трайно намалената работоспособност вследствие на злополуката.При временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност. Дължимото застрахователно обезщетение или сума се изплаща на застрахованото лице, а в случаите на смърт – на законните му наследници.

Застраховка „Карго“

Застраховката „Карго” обхваща различните товари по време на техния международен и вътрешен превоз. Застрахователният договор при сухопътни, въздушни и речни превози покрива всички рискове, на които е изложен превозваният товар, освен ако е уговорено друго. Покритието на застраховката зависи от: вида на застрахования товар; вида на превоза (по земя, по въздух или по вода) и начина на опаковане. С „Карго” застраховка може да се постигне пълно покритие, ограничено покритие или минимално покритие в зависимост от клаузите в застрахователния договор. Застраховката е валидна само за дестинациите, посочени в застрахователния договор.

 Към този вид застраховки спадат и застраховката „Отговорност на превозвача“ и договора за „Морска застраховка”.Застраховката „Отговорност на превозвача“ покрива отговорността на застрахования превозвач за щета на стоки или част от тях, причинена на трето лице, вследствие на повреда или загуба, настъпила по време на превоз на стоки, извършван от застрахования превозвач. С договора за морска застраховка застрахователят се задължава да покрива уговорените в застрахователния договор морски рискове и да заплати в границите на застрахованата сума обезщетение за вредите. Предмет на морската застраховка може да бъде всеки имуществен интерес, свързан с корабоплаването, оценим в пари, като кораб в експлоатация, ремонт или строеж; товар; навло; цената за наем на кораб; възнаграждението от превоз на пътници; печалбата, очаквана от пристигането на товара в местоназначението; разходите по обща авария; задълженията и обезпеченията, свързани с кораба, товара.  

Превозваните товари могат да се застраховат до пазарната цена, която имат в местоназначението. Застрахователят изплаща на застрахования (ползващото се лице) парично обезщетение за разходите по възстановяване на увреденото или погинало застраховано имущество (застрахован товар) в същия вид и качество, каквито са имали непосредствено преди настъпване на застрахователното събитие. По своя преценка и със съгласието на застрахования, застрахователят може да възстанови увреденото или да замени погиналото застраховано имущество или част от него, вместо да плати парично обезщетение или да се присъедини към други застрахователи за това.Застрахователят обезщетява застрахования отделно за разходите, които е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са останали безрезултатни.

Застраховка „Помощ при пътуване“
С договора за застраховка „Помощ при пътуване“ застрахователят се задължава срещу заплащане на застрахователна премия да осигури непосредствена помощ или да изплати обезщетение на лице, което по време на пътуване в страната или чужбина е попаднало в затруднение във връзка с претърпян инцидент. Събитията и условията за предоставяне на помощта се определят със застрахователния договор. Застрахователят изплаща обезщетение по застраховка „Помощ при пътуване“ в пари или предоставя помощ в натура, съобразно уговореното в застрахователния договор. Застраховката е валидна само за дестинациите, посочени в застрахователния договор. Минималното покритие по полицата е на медицински разноски в резултат на злополука, остро заболяване или спешно зъболечение, претърпени по време на пътуване в страната или чужбина. То може да бъде разширено с един или повече от следните рискове: смърт вследствие злополука, трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, дневни пари за болничен престой, транспортиране до медицински център, разходи за погребение в чужбина при смърт вследствие злополука или акутно заболяване, разходи, свързани с правна защита, кражба на личен багаж, гражданска отговорност към трети лица за причинени от застрахования материални щети или телесни увреждания.

При специални условия застраховаеми са и специфични рискове, като осигуряване на второ медицинско мнение чрез телемедицина, спасителни разноски, разходи, свързани с: престой под задължителна карантина; с отвличане на застрахования; доставка на лекарства; болногледач (в дома) след оперативно лечение, домашно посещение на медицинска сестра при предписани манипулации след болнично лечение; отлагане, удължаване или съкращаване на престоя вследствие злополука или акутно заболяване на застрахования или придружаващ го член на семейството му, както и при смърт на член от семейството му; кражба на документи и кредитни карти; предаване на съобщения и други.

Застраховката „Автоасистънс” предлага помощ при настъпване на инцидент (ПТП, катастрофа) по време на пътуване с автомобил в чужбина. При настъпване на повреда или при инцидент (ПТП, катастрофа), застрахователната компания предлага телефон на спешен център, на който застрахованият може да позвъни и да получи инструкции и помощ. Застраховката има за цел да помогне с плащане на разходи за хотел, настаняване и транспорт в случай на настъпването на инцидент. Ако сключи застраховка „Автоасистънс” за България, то застрахованият получава достъп до спешен център, в който ще му бъде указана помощ при повреда или инцидент (ПТП, катастрофа).

 

 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ 
Със застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” проектантът (за изработване на инвестиционни проекти), лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, консултантът (за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и/или за упражняване на строителен надзор), строителят (за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и/или за упражняване на строителен надзор) и лицето, упражняващо строителен надзор (за строежи от пета категория, в случаите, когато по желание на възложителя се изпълнява надзор), застраховат професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.Застраховката покрива отговорността на застрахования (включително и за съдебни разноски) по писмени претенции, предявени в срока на действие на застрахователния договор, за:

·        неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в срока на договора;
·        неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в периода от ретроактивната дата до сключването на договора; в този случай застрахователят не отговаря за вреди, настъпили преди сключването на застрахователния договор. „Ретроактивна дата” е датата на започване на дейност на застрахования. За лицата, които са упражнявали дейност повече от 5 години, ретроактивната дата е 5 години преди сключването на застрахователния договор.

 
Застраховката се сключва за срок от една година и се подновява ежегодно без прекъсване, докато лицето упражнява съответната дейност. Лицата, които имат право да получат обезщетение от застрахователя по тази застраховка, са:

·    другите участници в строителството – за претърпени от тях имуществени или неимуществени вреди, настъпили в резултат на неправомерни действия или бездействия на застрахования;
·        лица, които са получили телесна повреда или са претърпели материални вреди върху свое имущество, в резултат на неправомерни действия или бездействия на застрахования;
·        роднини или близки на починало лице, чиято смърт е настъпила в резултат на неправомерни действия или бездействия на застрахования.

 Застраховката не покрива изплащането на обезщетения за вреди, нанесени на собствени служители и/или работници.

 
Обезщетение за пострадали служители на МВР 
Съгласно Закона за МВР, на служителите в МВР, претърпели телесна повреда при или по повод изпълнение на служебните си задължения, се изплаща обезщетение в размер 10 месечни възнаграждения – при тежка телесна повреда, и 6 месечни възнаграждения – при средна телесна повреда. На преживелия съпруг, децата и родителите на загинали при
или по повод изпълнение на служебните си задължения държавни служители в МВР се изплаща еднократно обезщетение, на всеки от тях, в размер 12 месечни възнаграждения. В такива случаи, на преживелия съпруг, децата и родителите на загиналия държавен служител в МВР се изплаща и дължимото обезщетение при прекратяване (поради смърт) на служебното правоотношение. Видът на причинената телесна повреда се определя от Централната експертна лекарска комисия при Медицинския институт на МВР, а обстоятелствата, при които е причинена или при които държавният служител е загинал се удостоверяват от прекия ръководител. Лицата, имащи право на обезщетение, подават заявление до ръководителя на съответната структура за изплащане на обезщетението.

 Обезщетение за пострадали военнослужещи

Съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, на военнослужещите, претърпели телесна повреда при или по повод изпълнение на служебните си задължения, се изплаща обезщетение в размер 10 брутни месечни възнаграждения – при тежка телесна повреда, и 6 брутни месечни възнаграждения – при средна телесна повреда. На преживелия съпруг (съпруга), децата и родителите на загинали при или по повод изпълнение на служебните си задължения военнослужещи се изплаща еднократно обезщетение, на всеки от тях, в размер 12 брутни месечни възнаграждения. Обезщетението не се изплаща, ако телесната повреда или смъртта са настъпили по време на отпуск, при самоволно отклонение от военна служба или при умишлено причиняване на увреждането или смъртта.

Правоимащите лица могат да търсят обезщетение и по общия исков ред. В този случай се дължи разликата между присъдената сума и полученото общо като обезщетение от Министерството на отбраната и от застрахователя. Дължимото обезщетение се намалява, ако пострадалият е допринесъл за увреждането.

Характерът и степента на причинената телесна повреда се определя от Централната военномедицинска комисия при Военномедицинската академия, а обстоятелствата, при които е причинена или при които военнослужещият е загинал, се удостоверяват от командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура, където е служил военнослужещият. Лицата, имащи право на обезщетение, подават заявление чрез командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура до министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице за вземане на решение за изплащане на обезщетението.


Адвокатска кантора "Хайдутов-Лозанова" - защитаваме и пазим Вас, правата и
имуществото Ви!
Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

адв. Галин Хайдутов, тел.: 0877137112
адв. Йоана Лозанова, тел.: 0898669661

гр. София, бул. ''Витоша'' №1А, партер, офис №16
advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
2022, Всички права запазени.