0877137112 / 0898669661     advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
Facebook:

Адвокатска кантора Хайдутов - Лозанова София
Наследствено право

За добро или не, хората сме тленни. Рано или късно от човека за нас остават само добрите дела и топлите спомени. За правото обаче не е точно така. Смъртта е юридически факт, след който по закон настъпва правото за наследяване.

Екипът на Адвокатска кантора Хайдутов & Лозанова” може да Ви съдейства и консултира по всички въпроси, свързани с Наследственото право. Материята на наследственото право е регламентирана в Закона за наследството. Предмет на наследявание може да бъде всякакъв вид имущество, както движимо, така и недвижимо такова. Наследството се открива след смъртта на наследодателя по последното местожителство на последнияПредмет на наследяване могат да бъдат недвижими имоти, предмети на изкуството, финансови средства, банкови сметки, акции, дялове от търговски дружества, търговско предприятие, права върху интелектуалната собственост и много други. В областта на наследственото право, кантората предлага следните услуги:   

·       Определяне на наследствените дялове на наследниците по закон;

·       Изясняване редът и правата при наследяване по закон и по завещание;

·       Изготвяне, обявяване, откриване и оспорване на завещания – саморъчни и нотариални;

·       Откриване на наследство;

·       Приемане и отказ от наследство, приемане на наследствената маса под опис;

·       Доброволна и съдебна делба на наследство;

·       Дарение;

·       Договор за издръжка и гледане – изготвяне, вписване, оспорване;

  •   Завеждане на съдебни дела  и процесуално представителство за намаляване на завещателните разпореждания и договори за дарение при нарушаване запазената част от наследството;

·       Обявяване на наследник по закон или завещание за недостоен да наследи починалия;

·       Изготвяне на искания до съда за разпореждане с движими или недвижими вещи, придобити под опис;

·       Извършване на фактически и правни действия по уточняване и събиране на наследствената маса;

  •   Изготвяне на нотариални покани във връзка с наследствените правоотношения до останалите наследници/заветници, съдействие и представителство пред Частни съдебни изпълнители по за изпълнение на влезли в законова сила съдебни решения.

Повече за услугата:

Законодателството на Република България предвижда  няколко способа за приемане на наследството – изрично, мълчаливо и под опис.

Изрично приемане на наследство:

Изготвяне на писмено заявление до компетентния Районен съд, в който е открито наследството. В този случай законът предвижда така извършеното приемане да бъде вписано в особена книга, която се води в съответния съд.

Под опис:

Наследствената маса се наследява като съвкупност от активите и пасивите на наследодателя. В случайте когато наследството е обременено със задължения към трети лица, наследниците имат правната възможност да придобият наследството под опис. Законът за наследството в чл.61, ал.1 е предвидил, че приемането на наследството под опис трябва да се заяви писмено пред районния съдия в тримесечен срок, oт момента, в който наследникът е узнал, че наследството е открито. Приемането се вписва в обособена за това книга. Ако в законоустановения срок наследникът не направи изявление за приемане на наследството по опис, той губи окончателно това право. Наследникът, приел наследството по този начин, отговаря ограничено – до размера на полученото. Наследникът е длъжен да посочи на районния съдия всички известни нему имоти, за да бъдат вписани в описа, като в противен случай губи изгодите от приемането по опис. Когато един от сънаследниците приеме наследството по този начин, счита се, че и другите са го приели по опис. Наследникът по опис не може да се разпорежда с имуществото придобито по този начин докато не ликвидира дълговете на наследството. Той само го управлява, като отговаря на общо основание за вредите и загубите, които е причинил. Не може да отчуждава недвижими имущества до 5 г. от приемане на наследството, а движимите до 3 г., освен с разрешение на районния съдия.

Наследяване по закон

Законът посочва кръга от наследници и установява ред, по който те имат право да наследяват. Общото правило е, че семейството и по-близките роднини изключват по-далечните, а тези от еднакъв ред наследяват по равно. Съпругът наследява с призованите към наследяване, като неговия дял се определя съобразно редът на наследниците призовани да получат наследството и продължителността на брака.

Наследяване по завещание

Наследодателят може да измени законния наследствен ред, като състави завещание. Саморъчните завещания са изписани ръкописно, лично от ръката на наследодателя, а нотариалните се съставят от нотариус под диктовката на наследодателя и се съхранявант в нотариалната кантора. Чрез завещанието наследодателят се разпорежда със своето имущество с оглед на смъртта, като определя по какъв начин да бъде наследено. Завещанието не може да засяга т.нар. запазена част, която законът брани в интерес на най-близките наследници – низходящите, преживелия съпруг и родителите. В зависимост от реда, най-близки наследници и техния общ брой, запазената част варира от 1/3 до 2/3 от цялото наследствено имущество. С останалата разполагаема част наследодателят може да се разпорежда свободно, включително и като учредява завети – своеобразни условия за получаване на части от наследството. Заветите са специални искания, отправени към наследниците и съдържащи най-често морални послания – за спазване на добродетелно поведение, за извършване на благотворителност, за реализиране на определени житейски постижения и др. Ако обаче едно завещателно разпореждане засяга запазенатата част или противоречи на добрите нрави, подлежи на съдебна отмяна.

 


Адвокатска кантора "Хайдутов-Лозанова" - защитаваме и пазим Вас, правата и
имуществото Ви!
Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

адв. Галин Хайдутов, тел.: 0877137112
адв. Йоана Лозанова, тел.: 0898669661

гр. София, бул. ''Витоша'' №1А, партер, офис №16
advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
2022, Всички права запазени.