0877 137 112 /  advhaidutov@gmail.com; гр. София, бул."Княз Александър Дондуков" 50
Facebook:

Адвокатска кантора Хайдутов София
Наследствено право

Екипът на Адвокатска кантора Хайдутов може да Ви съдейства и консултира по всички въпроси, свързани с Наследственото право. Материята на наследственото право е регламентирана в Закона за наследството. Предмет на наследявание може да бъде всякакъв вид имущество, както движимо, така и недвижимо такова. Наследството се открива след смъртта на наследодателя по последното местожителство на последнияПредмет на наследяване могат да бъдат недвижими имоти, предмети на изкуството, финансови средства, банкови сметки, акции, дялове от търговски дружества, търговско предприятие, права върху интелектуалната собственост и много други. В областта на наследственото право, кантората предлага следните услуги:   

·       Определяне на наследствените дялове на наследниците по закон;

·       Изясняване редът и правата при наследяване по закон и по завещание;

·       Изготвяне, обявяване, откриване и оспорване на завещания – саморъчни и нотариални;

·       Откриване на наследство;

·       Приемане и отказ от наследство, приемане на наследствената маса под опис;

·       Доброволна и съдебна делба на наследство;

·       Дарение;

·       Договор за издръжка и гледане – изготвяне, вписване, оспорване;

  •   Завеждане на съдебни дела  и процесуално представителство за намаляване на завещателните разпореждания и договори за дарение при нарушаване запазената част от наследството;

·       Обявяване на наследник по закон или завещание за недостоен да наследи починалия;

·       Изготвяне на искания до съда за разпореждане с движими или недвижими вещи, придобити под опис;

·       Извършване на фактически и правни действия по уточняване и събиране на наследствената маса;

  •   Изготвяне на нотариални покани във връзка с наследствените правоотношения до останалите наследници/заветници, съдействие и представителство пред Частни съдебни изпълнители по за изпълнение на влезли в законова сила съдебни решения.

Защитаваме и пазим Вас, правата и
имуществото Ви
Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

България, гр.София, бул. "Княз Александър Дондуков" №50
адв. Галин Хайдутов ; тел.: 0877137112 ; E-mail: advhaidutov@gmail.com
2024, Всички права запазени.