0877 137 112 /  advhaidutov@gmail.com; гр. София, бул."Княз Александър Дондуков" 50
Facebook:

Адвокатска кантора Хайдутов София
Вещно право
Адвокатска кантора Хайдутов” предоставя правна помощ и съдействие по следните въпроси:
-                  Консултация при покупко-продажба на недвижими имоти, подготовка и проверка на необходимите документи, съдействие пред нотариус за изповядване на сделката;
-                  Консултация и съдействие при подготовката на необходимите документи за придобиване на недвижим имот въз основа на давностно владение, съдействие пред нотариус за изповядване на сделката;
-                  Подготовка на предварителни договори за покупко-продажба на имот;
-                  Съдействие при учредяване на право на строеж, право на ползване, право на надстрояване и пристрояване върху недвижими имоти, подготовка на необходимите документи, съдействие пред нотариус за изповядване на сделката;
-                  Извършване на проверка в Имотния регистър за наличие или липса на тежести върху недвижим имот;
-                  Вписване на тежести върху недвижимо имущество;
-                  Вписване на искови молби и издадени въз основа на последните съдебни решения/определения в Имотен регистър към Агенция по вписвания. Вписване на завещания, договори с предмет недвижими имоти, както и на всякакви актове подлежащи на вписване;
-                  Съдебна и извънсъдебна делба на имоти;
-                  Разпределение на ползването при съсобствена вещ;
-                  Разваляне на договори по съдебен ред;
-                  Предявяване на иск за изкупуване на идеални части от съсобствен недвижим имот по реда на чл.33., ал.2 от ГПК;
-                  Искове за защита на правото на собственост и нарушено владение – ревандикационен и негаторен иск, иск за определяне на граници между съседни недвижими имоти;
-                  Етажна собственост, общи части – защита при нарушения;
-          Договори за наем и защита на наемодателя/наемателя пред съд.
 

Консултации при закупуване на недвижим имот, които включват:

      ·                 проучване на имота;
       ·                  при нужда, водене на преговори;
       ·                  помощ при набавяне на необходимите за извършване на сделката документи;
       ·                  изготвяне на други правни документи, съпътстващи сделката – предварителен и окончателен договор, подготовка на нотариален акт;
      ·           помощ и консултиране при заплащане цената на имота – банкови гаранции, блокирани сметки и др.

Съдействие при учредяване на правото на строеж срещу обезщетение:

       ·                  договаряне на условията и параметрите на обезщетението;
       ·                  изготвяне на предварителен договор;
       ·                  подготовка на всички необходими документи и минаване на сделката пред нотариус;
      ·                  координиране на етапите на строителство и предаване на строителния обект с разрешение за ползване.

Съдействие при реализиране/продажаба на обектите в сградата:

       ·                  Изготвяне и сключване на предварителенни договори;
       ·                  Провеждане на преговори с купувачите и защита интересите на продавача;
       ·                  Предприемане на всички необходими действия по прехвърляне на имотите;
       ·                  Подготовка и оформяне на всички нужни за изповядване на сделката пред нотариус документи.

Консултации при управление на недвижими имоти:

       ·                  Изготвяне на договори за наем
      ·          Защита интереса на клиента при неизпълнение от страна на наемателя на задължения, произтичащи от договора за наем

 


Защитаваме и пазим Вас, правата и
имуществото Ви
Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

България, гр.София, бул. "Княз Александър Дондуков" №50
адв. Галин Хайдутов ; тел.: 0877137112 ; E-mail: advhaidutov@gmail.com
2024, Всички права запазени.