0877137112 / 0898669661     advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
Facebook:

Адвокатска кантора Хайдутов - Лозанова София
Регистрация на запазена марка

Регистрацията на търговска марка е единственият начин наистина да защитите фирмената си идентичност. Регистрацията осигурява монопол върху използването на търговския знак. Притежателят й може да забрани на останалите лица да използват същия или объркващо сходен знак в търговската им дейност, в това число и като фирмено наименование. Марката е знак, който е способен да отличи стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива значи биха могли да бъдат думи, вкл. имена на лице, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от горните елементи.

Търговската марка е от изключително значение за всеки бизнес и е сериозен фирмен актив. Пазарната оценка на компанията включва не само нейните материални активи, но и запазената марка на фирмата, като има случаи, в които запазената марка на компанията достига около 25% от стойността на самото дружество. След регистрацията на търговския знак, никой друг няма правото да го използва, освен притежателят му. При нерегламентираното ползване на търговска марка нарушителят дължи обезщетение на лицето, което я е регистрирало. 


Търговската марка представлява лого, име, символ, дума, израз, домейн, изображение или комбинация от горните елементи, която потребителят отличава, помни и търси и за която е склонен да плати много повече отколкото за други непознати нему продукти.

Търговската марка е отличителен знак, който се използва от физическите или юридически лица, за да се определят пазарно продуктите или услугите им спрямо потребителите, както и за разграничаване на продуктите или услугите, които предлагат, от тези на останалите лица, които предлагат продукти с различни качества, произход, цени, местонахождени или други съществени различия, признаци и белези. Запазилите търговската си марка компании в повечето случаи я изписват в реклами, табели, лога и др. като след нея добавят символа ®, който означава, че бранд
ът е запазен, което придава съвсем различна тежест на компанията в очите на потребителите.


Процедура по регистрация:
Първата стъпка по регистрация на търговска марка е подаване на заявление в Патентното ведомство
- директно, по пощата, по факс или по електронен път. Заявката трябва да се отнася до една търговска марка, предназначена за стоки и/или услуги от един или повече класове съгласно Международна класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (Ницска класификация). Датата, на която заявителят получава защита, е датата на получаване на заявката в Патентно ведомство. От тази дата заявителя получава приоритет спрямо трети лице, които са подали своето заявление по-късно в Патентно ведомство. Право на приоритет на заявителя се признава от датата на предходна заявка, при условие че:

·       предходната заявка е била редовно подадена в страна – членка на Парижката конвенция или на Световната търговска организация;
·       предходната заявка е първа заявка по смисъла на чл. 4 от Парижката конвенция и е за същата марка и за същите стоки или услуги;
·       заявката е подадена в Патентното ведомство в шестмесечен срок от датата на подаване на предходната заявка;
·       претенцията за приоритет е направена в двумесечен срок от датата на подаване на заявката с посочване на датата и страната на предходната заявка, и

Право на изложбен приоритет на заявителя се признава от датата на излагането на стоките или услугите, означени със заявената търговска марка, на официална или официално призната изложба, при условие че:

·       заявката е подадена в шестмесечен срок от датата на първото излагане на стоките или услугите;
·       заявката е за същата марка и за същите изложени стоки или услуги;
·       претенцията за приоритет е направена в двумесечен срок от датата на подаване на заявката с посочване на датата на излагане и страната, в която е организирана изложбата, и
·       в тримесечен срок от датата на подаване на заявката заявителят заплати такса за приоритет и представи документ, издаден от администрацията на изложбата, доказващ датата на излагане на стоките или услугите, означени със заявената марка.


След датата на подаване на заявката за регистрация на търговска марка Патентно ведомство извършва две експертизи. Това са формална експертиза и експертиза по същество.

При формалната експертиза се проверява дали са изпълнени изискванията на чл. 33 от ЗМГО за установяване дата на подаване. Когато тези изисквания не са изпълнени, заявката се смята за неподадена. За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси по чл. 32, ал. 6 от ЗМГО. Когато документът не е приложен, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отстраняване на недостатъка. До един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер. Ако в този срок таксите не бъдат платени, заявката се смята за оттеглена. В двумесечен срок от представянето на документа за платени такси се извършва експертиза, при която се проверява дали са изпълнени изискванията на чл. 32, ал. 2, 5 и 7 от ЗМГО. Когато заявката се отнася до колективна или сертификатна марка, се проверява съответствието на правилата за използване с изискванията на чл. 29, ал. 2 от ЗМГО, съответно чл. 30, ал. 2 от ЗМГО. Когато се констатират недостатъци, на заявителя се предоставя двумесечен срок за отстраняването им. Когато заявката не отговаря на изискванията на чл. 32, ал. 2 от ЗМГО и в срока по  чл. 36, ал. 3, изречение трето от ЗМГО (двумесечният срок за отстраняване на недостатъци), заявителят раздели заявката, разделените заявки запазват датата на подаване, съответно приоритета на първоначалната заявка. Когато в този срок заявителят не отстрани недостатъците, производството се прекратява.

Експертизата по същество при регистрация на търговска марка се осъществява в тримесечен срок от приключване на формалната експертиза или от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Проверява се дали не са налице абсолютни основания за отказ на регистрация на търговска марка. Когато има основание за отказ на регистрацията за всички или за част от стоките или услугите, заявителят се уведомява, като се посочват всички мотиви за отказа и му се предоставя 3-месечен срок за възражения. Когато търговската марка съдържа елемент, който няма отличителни белези, и когато включването на този елемент в марката може да породи съмнения относно обхвата на закрила на марката, може да се изиска като условие за регистрацията на марката заявителят да декларира, че той няма да се позовава на изключителни права по отношение на този елемент. Когато в срока по чл. 37, ал. 2 от ЗМГО заявителят не отговори, не направи основателни възражения и/или не ограничи списъка на стоките или услугите, се взема решение за пълен или частичен отказ. При частичен отказ заявителят може в двумесечен срок от получаване на решението или в производството по жалба срещу решението да подаде молба за разделяне на заявката.

Всяка заявка за регистрация на търговска марка, която отговаря на изискванията за формална редовност и на изискванията на чл. 11 от ЗМГО, се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Публикацията се извършва в едномесечен срок след приключване на експертизата по същество по чл. 37 от ЗМГО или след влизане в сила на решението по чл. 37, ал. 4 от ЗМГО. Публикацията за регистрация на търговска марка съдържа входящия номер, датата на подаване и приоритета, когато такъв е претендиран, данни за заявителя, данни за представителя по индустриална собственост, когато има такъв, вида на марката, изображението на марката, класовете и списъка на стоките и услугите, за които е заявена. Международните регистрации, по които Република България е посочена страна, се публикуват в официалния бюлетин на Патентното ведомство в едномесечен срок от уведомяването на ведомството за международната регистрация. Заявката за регистрация на марка не се публикува, когато:

·       е оттеглена съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗМГО;
·       се смята за оттеглена по чл. 36, ал. 2 от ЗМГО;
·       производството по нея е прекратено съгласно чл. 36, ал. 5 от ЗМГО.

Как процедираме…
Необходимо е да проведем с Вас консултация, както и предварително проучване по отношение на това дали марката е подходяща за регистрация с оглед на вече регистрирани търговски марки, както и дали марката отговаря на изискванията на Закона за марките и географските означения.
Цената
за тази консултация е 60лв., а цената на проучването е 40лв.
Държавните такси на Патентното ведомство се заплащат както следва:
– при подаване на заявката или в едномесечен срок от получаване на съобщение
то от Патентно ведомство се заплаща държавна такса за заявка и публикация на заявката 180 лв. /за заявка, включваща до 3 класа стоки/услуги и по 30 лв. за всеки следващ клас след третия;
– държавна такса за регистрация, вписване в държавния регистър и издаване на свидетелство, в размер на 390 лв.

Общия размер на държавните такси за запазване на марката възлиза на 570лв.Цената за нашия хонорар за регистрацията на търговската марка е 180лв.

Оставаме на разположение за всички ваши въпроси по запазването на Вашата търговска марка!


Адвокатска кантора "Хайдутов-Лозанова" - защитаваме и пазим Вас, правата и
имуществото Ви!
Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

адв. Галин Хайдутов, тел.: 0877137112
адв. Йоана Лозанова, тел.: 0898669661

гр. София, бул. ''Витоша'' №1А, партер, офис №16
advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
2022, Всички права запазени.