0877137112 / 0898669661     advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
Facebook:

Адвокатска кантора Хайдутов - Лозанова София
Трудово право

Адвокатска кантора "Хайдутов & Лозанова" извършва правни услуги в областта на трудовото право. Нашата главна задача е винаги да осигуряваме най-доброто решение за Вас в конкретната ситуация.

В Кодекса на труда законодателят е заложил на императивни по своя характер норми, като по този начин е осигурил по-голяма и всеобхватна защита на икономически и социлано по-слабата страна в правоотношението - работникa/служителя, за да подсили по този начин закрилата на по-уязвимата страна в тази правна връзка.

За гарантиране правата и законните интереси на работника/служителя кантората предоставя следните услуги в областта на трудовото законодателство:
1) Консултации по трудовоправни въпроси;
2) Сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори;
3) Защита на работници/служители във връзка с трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени трудови възнаграждения, обезщетения при неправомерно задържане на трудовата книжка от работодателя,  др.
4) Искове за поправяне на основанието за прекратяване на трудово правоотношение.
5) Гарантираме спазването на законодателната уредба свързана с предварителната закрила при уволнение;
6) Обезщетение вследствие на трудова злополука и професионална болест, настъпила смърт или увреждане на работника/служителя при изпълняване на трудовите му функции;
7) Искове за обезщетение и ангажиране на имуществената отговорност на работодателя при незаконно недопускане на работника/служителя до работа, незаконното му отстраняване от работа, при неиздаване на необходимите документи о работодателя на работника/служителя, вписване на неверни данни в така издадените документи, обезщетения при неправомерно задържане на трудовата книжка от работодателя и др.
8) Процесулано представителство пред всички съдебни инстанции при водене на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения, неизплатени трудови възнаграждения и други трудовоправни спорове.

За закрила правата и интересите на работодателя от некоректни работници/служители кантората предлага следните правни дейности:
1) Защита на работодателя във връзка с реализирането на дисциплинарна и имуществена отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намалено работно време и др.;
2) Консултации относно прекратяване на трудови договори;
3)Изготвяне на документи, свързани с налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения;
 работодатели и работници/служители за постигане на извънсъдебно решаване на трудовите спорове;
6) Процесулано представителство пред всички съдебни инстанции.
4) Абонаментно правно обслужване на юридически лица;
5)Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнения, възстановяване на работа и дължимо обезщетение;
6)Съдействие при преговори между


Изготвяне на трудови договори

Сключването на трудовия договор задължително следва да предхожда постъпването на работа. В момента на постъпване на работа, работодателят трябва да връчи на работника / служителя копие от завереното уведомление и справката от НАП за прието и заверено уведомление.

В случай, че изпълнявате трудовите си задължения без наличието на писмен трудов договор имате право да поискате по чл.405а от КТ да бъде установено от Инспекция по труда наличие на трудово правоотношение. По време на проверка служител на Дирекция „Инспекция по труда” следва да завари на работното място лице, което престира своята работна сила без сключен трудов договор. В този случай от инспекторът по труда се издава постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

В случай, че вече сте освободени от работа и искате да докажете наличието на трудово правоотношение, както и да оспорите уволнението си като незаконно, да получите обезщетение за оставане без работа за срок от 6месеца или да бъдете възстановени на работа, то следва да предявите установителен иск пред съда, с който ще докажете наличието на трудово правоотношение.

Разлика между трудов и граждански договор

Често срещана хипотеза е прикриването на трудов договор чрез сключване на граждански договор. Това се прави от работодателя, за да нямате право да се ползвате от всички предвидени в Кодекса на труда обезщетения и защита при незаконно уволнение.

Наименованието на сключения договор няма значение за съда, а съдържанието му. Съдът би могъл да приема, че гражданският договор е трудов. И при наличието на граждански договор редът да установите, че посредством последния се прикрива трудов договор е същия - ако все още изпълнявате трудовите си задължения на работното си място следва да сезирате Инспекция по труда, а ако вече сте освободени от работа-чрез предявяване на установителен иск пред съда.

За да признае гражданския договор за трудов, съдът следва да установи наличието на съществени реквизити в договора  -  за каква длъжност е сключен, уговорено ли е мястото на работа и трудово възнаграждение. За да признае един граждански договор за трудов, съдът изследва дали в договора има изискване кога, къде, какво и как да работи лицето, сключило „гражданския договор”. При гражданските договори изпълнителят сам решава кога, къде, какво и как да работи, като при този специфичен вид договор от единствено  значение е постигнето на определен резултат и предаването му на другата страна по договора - Възложителя.

Договорената „неустойка“

Важно е да знаете и кои клаузи са абсолютно недействителни, дори когато последните са включени в трудовия договор и вие сте ги приели чрез подписването му. Такава непример е клауза, по силата на която се вменява имуществена отговорност на работника или служителя в случай че след прекратяване на трудовите правоотношения с работодателя, същият не спази поето задължение да не встъпва в трудови или граждански отношения с конкурентна фирма. Подобна разпоредба е нищожна поради противоречието й със закона.

Нищожна е и клауза забраняваща „ненапускане на работа“ и забрана в продължение на период от време работника/служителя да полага труд в конкурентна компания. Уговорката, с която се ограничава извършването на конкурентна дейност от страна на служители за определен срок след прекратяване на трудовия им договор, е в нарушение на конституционно признатото право на труд, по-специално нормата на чл. 48, ал. 3 КРБ, където се прогласява свободата на избор на професия и място на работа на всеки гражданин.

„Споразумение за конфиденциалност, недопускане конфликт на интереси и на нелоялна конкуренция“, в което се уговаря служителят да не прекратява трудовото правоотношение в определен срок, а при прекратяване да не осъществява нелоялна конкуренция и да не извършва точно определени действия, дейности и сделки, като при нарушаване на тези уговорки за  работника/служителя е предвидено да заплати  неустойка поради неспазване условията на споразумението, е също нищожно и Вие не носите никаква имуществена отговорност при  неизпълнение.


Промяна на основанието за уволнение

Когато трудовото правоотношение с работника или служителя бъде прекратено, работодателят е длъжен да впише основанието за уволнение в заповедта за уволнение и в трудовата му книжка. Основанието представлява конкретния член, алинея, точка и буква от Кодекса на труда. Важно е да искате поправка на основанието, когато сте дисциплинарно уволнен/а. С иска се оспорва само основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, вписано в трудовата книжка и другите документи, иска се неговата промяна. Исковата молба трябва да бъде подадена до компетентния съд в двумесечен срок от датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

 Защо поправката на основанието за уволнение е важна за Вас?

При дисциплинарно наказание “уволнение” дължите на работодателя обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието (при безсрочно трудово правоотношение), и в размер на действителните вреди (при срочно трудово правоотношение). Ще имате право на обезщетение за безработица в минимален размер и същевременно срокът му на получаване ще бъде само 4 месеца.

Също така всеки работодател при когото кандидатствате за работа ще вижда основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, което би могло да доведе до съществени затруднения за Вас при намирането Ви на последваща работа.

Обжалване на уволнение

Уволнение имаме едва когато на работника е връчена Заповед за уволнение. Самото предизвестие за уволнение, с изтичането на определен срок не е уволнение. След като получите заповедта, можете да обжалвате уволнението като незаконно. Важно е да вземете и да подпишете заповедта. Подписът Ви не означава съгласие с нея, но значително улеснява работата на Вашия адвокат. Исковата молба трябва да бъде подадена до компетентния съд в двумесечен срок от датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

Какви обезщетения следва да Ви се изплатят при уволнение

В случай, че сте уволнени без предизвестие, то имате право на обезщетение, независимо от това дали уволнението е законно или не. При уволнение задължително Ви се дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за текущата календарна година и предходната такава. Важно е да знаете, че срокът в който можете да обжалвате уволнението като незаконосъобразно е изключително кратък- два месеца.

Ако уволнението бъде признато за незаконно, то имате право на обезщетение за оставане без работа за период от 6 месеца. В случай че сте започнали нова работа, то имате право да получите разликата в трудовото възнаграждение, което получавате в новата работа и това, което сте получавали преди, стига последното да е било по-високо.

Имате право да бъдете възстановени на предишната Ви работа.

Времето през което сте били незаконно уволнени ще Ви бъде признато за трудов и осигурителен стаж.

Ако сте бременна, работодателят може да прекрати трудовия договор само ако получи разрешение от инспекцията по труда за прекратяването на трудовото правоотношение. В случай, че работодателят прекрати трудовия договор, без предварителното разрешение на инспекцията по труда, при оспорване на заповедта по съдебен ред, съдът ще я възстанови на работа, без да разглежда спора по същество. Кога не можете да се ползвате от закрила-когато трудовият Ви договор е със срок на изпитване и е прекратен до изтичане на срока му.

Не се дължи заплащането на държавни такси по трудови дела и същите се разглеждат по реда на т.нар. бързо производство- тоест в значително по-кратки срокове от общия ред.


Възстановяване на работа

Вие имате право да бъдете възстановени на предишната си работа, когато сте били уволнение незаконно. Незаконността на уволнението се доказва по съдебен ред с влязло в законова сила съдебно решение. Важно е да знаете, че когато сте били назначени по срочен трудов договор, можете да бъдете възстановени на работа само ако срокът не е изтекъл. В този случай имате право да заеме предишната си работа само за периода до изтичане на срока по трудовото правоотношение.

Съгласно чл.345 от КТ следва да постъпите на работа в 14-дневен срок от съобщението на съда, че решението за възстановяване на работа е влязло в сила. Без да са налице доказателства, че решението Ви е известно, срокът по чл. 345, ал. 1 КТ не започва да тече и трудовият договор не може да се прекратява.

Ако се явите на работа и не ви допуснат, трудно ще докажете факта на явяването си. Ето защо следва да носите заявление до работодателя, че в определения от закона срок ще заеме длъжността, на която е възстановен. Препоръчително е да се явите на работа в присъствието на свидетел, както и да подадете нарочно писмено заявление с оглед доказването на „явяването“ при един евентуален спор, ако трудовото правоотношение бъде прекратено отново (чл. 325, т. 2 KT). Можете да подадете и нотариална покана, с която безспорно ще докажете недопускането до работното ви място.

Ако работодателят не ви допусне на работа, той носи отговорност по чл.213 от КТ – трябва да плати обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение от деня на явяването ви до допускането Ви на работа. Освен това е предвидена и наказателна отговорност за неизпълнение на съдебно решение по трудово дело по чл.172 от Наказателния кодекс: „Длъжностно лице, което не изпълни заповед или влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, се наказва с лишаване от свобода до три години”.

Недопускането на работа може да бъде както физическо възпрепятстване да се изпълнява съответната работа /не ви допускат до работното ви място/, така и в бездействие, което пречи на служителя да започне реалното изпълнение на работата си. Работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка на работника или служителя факта на възстановяването на предишната работа.

Обезщетение за оставане без работа

Кога имате право на обезщетение:

  •       Когато се закрива предприятието, в което работите;
  •       Поради съкращаване в щата;
  •       При отказ на работника или служителя да последва предприятието, когато то се премества в друго населено място
  •       Когато заеманата от вас длъжност следва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител;
  •       Когато не е спазен срокът за предизвестие.

Обезщетението се изплаща от работодателя, но за не повече от 1 месец в размера съобразен с последнотополучено  брутно трудово възнагражение. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа, за която е уговоренотрудово възнаграждение в по-нисък размер, той има право на обезщетение за разликата до предишното получавано по-високо трудово възнаграждение за този период.

Обезщетение при незаконно уволнение

Имате право на такова обезщетение само ако сте оспорили законността на уволнението по съдебен ред. Предпоставка за присъждане на обезщетение е признаване за незаконно на уволнението. Периодът, за който Ви се дължи подобнообезщетение е не повече от шест месеца и се изчислява на база последното получено брутно трудово възнаграждение, изплатено през месеца предхождащ този, в който сте били уволнени.Обезщетение при задържане на трудовата книжка

Работодателят и виновните длъжностни лица, Ви дължат обезщетение по чл. 226 КТ. Това обезщетение може да потърсите по съдебен ред.

Обезщетение при пенсиониране

Ако имате трудов договор и сте били на работа при един и същ работодател през последните 10 години от преди настъпване на предпоставките за пенсиониране и при условие, че сте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, то на основание чл. 222, ал. 3 от КТ, работодателят Ви ви дължи  обезщетение в размер на  шест брутни трудови възнаграждения.Също така, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца.

Всички тези обезщетения, в случай че не Ви бъдат изплатени доброволно можете да претендирате по съдебен ред, за което Адвокатска кантора „Хайдутов – Лозанова” ще Ви укаже необходимото съдействие, за да реализирате правата си.

 

 


Адвокатска кантора "Хайдутов-Лозанова" - защитаваме и пазим Вас, правата и
имуществото Ви!
Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

адв. Галин Хайдутов, тел.: 0877137112
адв. Йоана Лозанова, тел.: 0898669661

гр. София, бул. ''Витоша'' №1А, партер, офис №16
advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
2022, Всички права запазени.