0887770231 / 0898669661      advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
Facebook:

Често задавани въпроси
Жертва ли сте на престъпление?
ЖЕРТВА ЛИ СТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ? Кражбата на вещи от дома, отнемането на автомобил, нанасянето на телесни повреди – това са все реални житейски ситуации, много от които, за съжаление, не са рядкост в ежедневието. Ако попаднем в някоя от тези ситуации, ние ставаме “жертва на престъплението” – лицето, което е понесло имуществени и/или телесни вреди от престъпното деяние. Като жертва Вие имате право на защита по закон, като целта на съда е не само разкриване на престъпленията и разобличаване на виновните, но и овъзмездяване на вредите: • Неимуществени вреди – възникват при накърняване на живот, здраве, добро име. Такива са физически болки на пострадалия в резултат на нараняването, душевни страдания (скръб и мъка) по починал близък човек или увреждане на честта и достойнството. • Имуществени вреди – възникват при претърпени материални загуби или щети. Такива са стойността на откраднатите вещи, цената на ремонта на удареното МПС и др. ЖЕРТВАТА В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД СЪДА: може да участва като (1) граждански ищец, (2) частен обвинител и (3) частен тъжител. В много случаи пострадалият участва в наказателното производство в две качества: на граждански ищец и на частен обвинител. НЕОБХОДИМ ЛИ Е АДВОКАТ? Законът не изисква задължително участие на адвокат, но гражданкият ищец, частният обвинител и частният тъжител могат да бъдат представлявани от такъв. • Пострадалият като граждански ищец • Пострадалият като частен обвинител • Пострадалият като частен тъжител Пострадалият като граждански ищец Това е един от начините за обезщетяване на пострадалия за причинените му вреди – претенция за овъзмездяването им в парично изражение, която се предявява от претърпелия вреди в резултат на деянието срещу него или неговото имущество. Кога се завежда граждански иск: Това може да стане (1) по време на досъдебното производство под формата на писмена молба или (2) в устна форма пред съда най-късно в първото съдебно заседание, когато съдът разясни правата на пострадалите. Последните получават призовка, в която се съобщава датата на първото съдебно заседание. •Какви документи са необходими: Молбата за участие в наказателното производство като граждански ищец трябва да съдържа: имената на лицето, срещу което се насочва, престъплението, от което са причинени вредите, техния характер и размера на претендираното обезщетение. При неимуществени вреди размерът на обезщетението са разходите за лечение, ако има такива, и равностойността в пари на болките и страданията. Посочете точно какви са вредите – стойността на отнети при грабеж или увредени вещи. Ваше право е и претенцията за лихва върху горните суми, чиито начален момент е датата на извършване на престъплението. •Какво се печели с граждански иск: За да получи обезщетение от обвиняемия, пострадалият не е необходимо да участва в наказателния процес. Вместо това той може да предяви отделен граждански иск. Ако пострадалият НЕ участва в наказателния процес и се установи вина, тази информация може да се използва в един бъдещ граждански иск. Последващото гражданско дело ще бъде опростено дело, в което се решава единствено въпроса за обезщетението. •Право на участие: С предявяването на граждански иск Вие встъпвате в ролята на граждански ищец в наказателното дело. Гражданският ищец има право да участва в него и да: •се запознае с делото и да прави преписи от документи по него •представя доказателства по делото, свързани с претърпените вреди •депозира искания и възражения пред съда, когато са накърнени неговите интереси по делото •обжалва погрешни актове на съда, които се отразяват отрицателно върху неговите права и интереси •Резултатът: При приключване на наказателното дело, ако обвиняемият бъде намерен за виновен в извършването на престъплението, съдът определя дали гражданският ищец има право на овъзмездяване и под каква форма. Ако съдът постанови, че обвиняемият не е виновен, пострадалият все още има право да заведе в последствие отделен граждански иск срещу него. Пострадалият като частен обвинител В тази роля може да се окажете, ако сте пострадал от престъпление от общ характер и поискате конституирането като частен обвинител. Престъпление от общ характер е всяко престъпление извън тези, за които се търси отговорност чрез подаване на частна тъжба (обида, клевета, лека телесна повреда, кражба, извършена от съпруг или определена категория роднини). • Кога да подадете молба за конституиране като частен обвинител: Това може да стане по всяко време след започване на предварителното производство до приключване на първото съдебно заседание. Пострадалият получава призовка, в която се съобщава датата на първото съдебно заседание. • Какви документи са необходими: Молбата за конституиране като частен обвинител се отправя към съда, който разглежда наказателното дело и може да бъде както писмена, така и устна. Тя трябва да съдържа данни за подателя си, както и за обстоятелствата, на които се основава (какво е престъплението, как са Ви причинени вреди, кога и къде е извършено престъплението и от кого). • Какво печели частният обвинител: Като частен обвинител Вие имате право да участвате в процеса. Също така можете да продължите делото, ако прокурорът реши по някое време да снеме обвинението срещу подсъдимия. • Права: По време на делото частният обвинител може да сочи доказателства, да прави искания, да представя тези и аргументи. За разлика от гражданския ищец (който може да участва само по въпросите на обезщетението), частният обвинител може да участва при доказването на вината на обвиняемия, както и при определянето на вида и размера на наказанието. Пострадалият като частен тъжител Определена категория престъпления не се преследват по общия ред, а само при наличие на подадена от пострадалия молба – частна тъжба. С предявяването й в съда се образува наказателно дело от частен характер, а подалото я лице (което е и пострадалият) се нарича частен тъжител. Такива престъпления са, например, обидата и клеветата, леката телесна повреда, кражба, извършена от съпруг или определена категория роднини. • Кога се подава частна тъжба: Подаването на частна тъжба трябва да е задължително в срок от 6 месеца от узнаването за престъплението. • Какви документи са необходими: Тъжбата задължително трябва да е писмена, с данни за подателя и този, срещу когото се подава. В нея трябва да изложите характера на престъплението, начина, по който са Ви причинени вреди, времето и мястото на извършване на престъплението. Заедно с частната тъжба може да се предяви и граждански иск. Частната тъжба се подава в съответния районен съд по мястото на извършване на престъплението заедно с препис от нея и писмените доказателства за подсъдимия, като се дължи и държавната такса. • Право на участие: В образуваното дело по частна тъжба Вие осъществявате изцяло ролята на обвинител (тук прокурор не участва) и не можете да бъдете свидетел. Имате всички права на страна в производството. Неявяването Ви на делото без уважителни причини води до прекратяването му. • Резултатът: Частната жалба завършва с произнасянето на присъда. В много случаи обаче пострадалият може да постигне спогодба с подсъдимия преди приключване на делото. Частният тъжител може да оттегли тъжбата по всяко време.

Получили сте призовка. А сега какво?
Призоваването е МНОГО ВАЖЕН АСПЕКТ НА БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА и на способността й да раздава правосъдие по справедлив и точен начин. Процесът на призоваване е насочен към защита на правата на лицата, въвлечени в съдебно производство. В хода на производството се засягат значителни законни права и интереси на страните. Страните имат право да бъдат информирани за съдебните заседания или действията на съда. Призовките трябва да се връчат на посочените в тях лица не по-късно от седем дни преди датата на съдебното заседание. Предварителното връчване на призовка се прави с идеята, че призованото лице ще има достатъчно време да се подготви за заседанието. Сътрудничеството ви с призовкаря е също много важно. Нарочното криене и отказ да се приеме призовка в крайна сметка увреждат Вашите права. И това не означава, че няма да има съдебна процедура. Съдът може да разгледа делото без Ваше участие. Отказът да се приеме призовката, обявлението или други съдебни книжа, които са редовно предявени, има същите правни последици, както и ако призовката е редовно връчена. Какво е призовка? Призовката е официално съобщение, че лицето трябва да се яви в съдебната зала на определена дата и час. Много е важно да се явите точно на деня и часа, посочени в призовката. Кой може да получи призовка? Ищец, ответник, жалбоподател, свидетел или заинтересована трета страна или обвиняем (по наказателни дела). Законът позволява призовката да се връчи на лице, различно от посоченото в призовката. Призовката може да се остави на лице, което има редовен контакт и познава призования. Призовката може да се връчи също и на юридически представител, на съсед или член на семейството на призования. Всяко лице, получило призовката за сметка на призования, е задължено да му я предаде. А работодателя? И по граждански, и по наказателни дела, призованото лице може да получи призовката чрез работодателя си. Как мога да получа призовка? Призовките обикновено се връчват лично на лицето, което е призовано, от призовкар или съдебен служител. В определени инстанции призовките могат да се връчат по поща с обратна разписка, чрез общината, полицията, прокуратурата или следствието. В спешни случаи призовките могат да се връчат по факс, чрез телеграма или по телефона. Когато лицето е с неизвестен постоянен адрес, то се призовава чрез “Държавен вестник”. Какво да очаквам от призовкаря? Призовкарят трябва да покаже валидна идентификационна карта, издадена от съда или от съответен висшестоящ от следствената служба или полицейско управление, към които работят служителите, връчващи призовки. Към Вас трябва да се отнасят с уважение и без предразсъдъци или дискриминация. Могат ли да се връчват други документи? Да, възможно е. Можете да получите и други обявления или съдебни документи. Обявленията се отнасят до информиране на лицето, че е издаден определен съдебен акт. Съдът обявява решенията си с мотивите към тях не по-късно от 30 дни от датата на последното съдебно заседание. Други документи, които могат да бъдат връчвани, са: заключенията на вещите лица, копия от исковата молба или жалбата или от съдебния акт. Има ли особени правила? Да. Обърнете внимание на следните особени правила: §Когато страна замине за повече от 30 дни в чужбина, тя е длъжна да посочи съдебен адрес, ако няма адвокат по делото в Република България. Ако лицето не посочи такъв адрес, всички книжа се прилагат към делото и се считат за връчени. Обърнете внимание, че съдът трябва да предупреди страните и свидетелите за тези последици, когато връчва първите призовки, обявления и други книжа. §Ако лицето, на което се връчва призовката, откаже да я приеме, това се удостоверява с подписа на поне един свидетел. В този случай лицето се счита за призовано. §Адвокат не може да откаже да получи призовка на свой клиент. §Ако е призован свидетел или вещо лице, но той не се яви в съда (без да има сериозни причини за това), съдът може да му наложи глоба в размер до 100 лв. §Неявяването на обвиняем в съда може да доведе до промяна на мярката за неотклонение (парична гаранция, задържане под стража, др.). На свидетел, който не се яви в съда, може да му бъде наложена глоба до 100 лева и съдът да постанови принудителното му довеждане на следващото съдебно заседание.

Какво трябва да знаете като свидетел?
Какви са Вашите отговорности като свидетел? Вие или член на Вашето семейство, домоуправител или съсед сте получили призовка да се явите като свидетел по дело. Призовката съдържа името на съда, който я издава, номера и вида на делото, точната дата, час и място на заседанието. В повечето случаи получаването на призовка няма да е изненадващо. Най-вероятно сте станали очевидец на събитие или сте свързан по друг начин със случая, по който сте призован. Ако сте призован като свидетел по наказателно дело, е възможно вече да сте били разпитван от следовател или дознател в досъдебното производсто. Така или иначе самият факт, че сте призован означава, че Вие сте необходим за хода на делото и за неговото решаване. Важно е да кажете истината. Какви са Вашите права като свидетел? По закон работодателите са задължени да разрешават на всеки, призован като свидетел по дадено дело, да ползва платен отпуск. По граждански дела разходите за нощувки и пътуване се възстановяват от страната, поискала свидетеля, ь по наказателни дела – от съда. Явяването в съдебна зала се удостоверява на гърба на призовката Ви след приключване на разпита. Издава Ви се документ, който трябва да се представи в касата на съда за заплащане на разходите. По време на разпита като свидетел може да ползвате бележки за дати, цифри и други обстоятелства, свързани с Вашите показания. Ако сте съпруг или близък роднина на обвиняемия, може да откажете да свидетелствате, без това да влече неблагоприятни последици за Вас. Не сте задължен да отговаряте на въпроси, които могат да уличат в извършване на престъпление Вас, Вашия съпруг или близък родственик. Какви са Вашите задължения като свидетел? Задължен сте да се явите пред съда, който Ви е призовал. Неявяването без основателна причина е нарушаване на закона, което се наказва с глоба до 100 лв. и може да доведе и до принудително довеждане за следващото заседание по делото. Ако сте възпрепятстван да се явите поради сериозни причини, трябва писмено да информирате за това съда на посочения ден. Задължен сте също да изложите всичко, което Ви е известно по отношение на делото и да дадете истинни отговори на въпросите на страните и съда. Задължени сте да казвате истината – лъжесвидетелстването е престъпление. Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода до 5 години за свидетел, който устно или писмено съзнателно потвърди неистина или скрие истина. Задължени сте също да останете колкото е необходимо на разположение на съда, който Ви е призовал. Моля не напускайте, без да сте уведомили за това съда. Денят на съдебното заседание Опитайте се мислено да възстановите събитието, за което ще свидетелствате. Вземете призовката и личната си карта. Отидете в съда най-малко 10 минути преди началото на заседанието, за да имате време да откриете съдебната зала, в която ще се гледа делото. Повечето съдилища имат информационно табло в близост до входа на сградата, на което са посочени датата, номера на делото и залата, в която ще се гледа то. Номерът на делото, по което се явявате като свидетел, е изписан и на призовката. Важен съвет: Облечете се подходящо за явяването си в съда. Изключете мобилния си телефон, преди да влезете в съдебната зала. Никога не носете оръжие – в залата не се допускат въоръжени лица, дори и да имат разрешение за носене на оръжие Свидетелски показания Първоначално ще бъде установена самоличността Ви и отношенията, в които се намирате със страните. Преди началото на разпита съдът ще Ви посъветва да давате истинни показания и ще напомни за наказанието, което се предвижда за лъжесвидетелстване. Със собствени думи Вие ще разкажете какво знаете по случая. След това ще Ви бъдат задавани въпроси по определен ред от прокурора, другите участници в производството, подсъдимия и неговия защитник. По време на разпита Ви се препоръчва следното: Казвайте само истината и отговаряйте ясно и подробно. Не се опитвайте да отговорите на въпрос, който не разбирате. Помолете съда да повтори или обясни въпроса. Не се опитвайте да отговорите на въпрос, отнасящ се до обстоятелства, които не помните или не знаете. Никой не очаква от Вас да знаете всичко и да помните всеки детайл. Слушайте внимателно въпроса. Помислете и подредете в главата си събитията, след което отговорете. Съдът и страните се нуждаят от истинни и сериозни отговори. Представяйте само фактите. Предположения не са необходими на никой. Отговаряйте спокойно и ясно. Не задавайте въпроси на страните, на други лица в залата или на съда. Не инициирайте диалог или словесен конфликт с никой, дори да бъдете провокиран. Слушайте внимателно съдията и изпълнявайте всичките негови нареждания. Например, при възражение срещу зададен въпрос изчакайте съдията да Ви даде инструкция.
Получили сте призовка. А сега какво?


Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

България

гр. София, бул. ''Витоша'' №1А, партер, офис №16, e-mail: advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg

адв. Галин Хайдутов, тел.: 0887770231; адв. Йоана Лозанова, тел.: 0898669661

 

 

2020, Всички права запазени.