0877 137 112 /  advhaidutov@gmail.com; гр. София, бул."Княз Александър Дондуков" 50
Facebook:

Адвокатска кантора Хайдутов София
Банково право

Дела срещу банки и фирми за бързи кредити.

В близкото минало предлаганите банкови кредити в швейцарски франкове бяха един от най-актуалните банкови продукти, както и едни от най-търсените поради изключително изгодните условия към датата на договарянето им.

Последващо настъпилото историческо постъпване на швейцарската валута спрямо българският лев  тотално срина мита за изгодния банков кредит във франкове, което явление доведе и до рекорден брой просрочени и необслужвани кредити. Действащото законодателство на Европейския съюз не позволява кредитополучателят, т.е. потребителя на банковия продукт, да носи целия риск от валутните изменения и разлики, когато кредитът е отпуснат в чуждестранна валута.

Получили сте заем от банка или фирма за кредитиране… Или сте поръчител или гарант по кредит, обърнете се към нас за помощ и съдействие. Адвокатска кантора Хайдутов & Лозанова” е на Ваше разположение и Ви предлага следните услуги:

    1.   Предявяване на иск за прогласяване на нищожност на неравноправни клаузи в потребителски и ипотечни договори;

2.     Ако сте получили кредита си в швейцарски франкове, то банката Ви дължи заплатените от Вас суми под формата на курсови разлики вследствие на извършеното служебно превалутиране на сумите внасяни от вас като погасителни вноски във валута различна от тази на швейцарския франк. Освен това, банката дължи връщане на недължимо събраните от последната суми вследствие на повишения курс на швейцарския франк спрямо националната валута – лева, респективно европейската такава – еврото.

3.     Често в практиката се случва банка или фирма за кредити да отпусне заема при определени условия /договорни, наказателни лихви и пр./, но малко след това едностранно и без да информира кредитополучателя да промени съществено условията по него. Това е често срещана практика, посредством която се стига до заплащане на недължими суми от страна на потребителите и до драстично увеличаване на Вашия дълг. Така получените от страна на банката суми вследствие на едностранно изменение на съществени клаузи от договора за кредит са недължими и подлежат на връщане.

4.     Възможно е да сте платили и да продължавате да заплащате  повече отколкото действително дължите по кредита… Банките имат практиката да прилагат такси и комисионни, с които не запознават клиентите си, както и да начисляват лихви върху изтекли вече лихви, без дори Вие да подозирате за това. Капитализацията на лихви /начисляването на лихва върху лихвата или т.нар. анатоцизъм/ в българското право е забранена, дори ако в договорът за кредит е постигнато изрично съгласие в обратния смисъл, а именно за извършване на подобни банкови операции. Така заплатените от кредитополучателя суми за такси, комисионни и капитализирани лихви, са недължимо дадени и следва да бъдат върнати като надвзети от страна на банката. След анализ на кредитното задължение е възможно да се окаже, че вместо Вие дължите пари, банката или фирмата за бързи кредити има да Ви връща надвзети суми по заема.

5.     Ако сте кредитополучател и банката или фирмата за бързи кредити е предявила иск или е образувало заповедно производство срещу Вас, следва да сте наясно, че в много случаи тези производства са в нарушение на законови разпоредби, поради което се отменят от съда. Напият съвет е своевременно да потърсите компетентен адвокат, специализирал в областта на Банковото право, който да организира надлежна зашитата на Вашите права и законови интереси.

6.     Ако вече сте осъден от банка, финансова институция за бързи кредити или дългът Ви е вече продаден на фирма за събиране на лоши кредити и срещу вас е образувано изпълнително производство при ЧСИ или ДСИ, възможно е Вашето задължение да е погасено по давност, поради което Вие да не дължите абсолютно нищо. В тази връзка кантората извършва пълно проучване на изпълнителното производство, проведено срещу длъжника, като при наличие на основание за това юе образуваме исково производство за установяване недължимостта на Вашето вземане!

7.     В случайте когато кредитът Ви е обявен за предсрочно изискуем или ако сте наследили задължения по кредит, получен от Вашия наследодател, свържете се своевременно с нас, за да организираме Вашата зашитна позиция.

Относно договорите отпуснати в швейцарски франкове:

По същество при тези договори отпусканите кредити се договарят в швейцарски франкове, като независимо, че кредитът би трябвало да се усвои в швейцарски франкове, последните се превалутират служебно от банката в евро или лева още преди усвояването им. Реално усвояването на кредита от потребителя става именно в евро или лева по негова сметка в една от двете валути. При поскъпване на швейцарския франк, клаузите в договорите за кредит, описани по-горе, са неравноправни, а респективно и нищожни такива, а платената или дължима сума съгласно подобни клаузи сума се явява надвнесена такава и подлежаща на връщане от страна на банката.

Визираните клаузи в договорите не отговарят на изискването за яснота и разбираемост. В тези случаи банката не е предоставила на потребителя към момента на сключване на договора за кредит в чуждестранна валута цялата относима информация, която би му позволила да прецени икономическите последици от клаузата за валутния риск за финансовите му задължения, както и че ще му бъде икономически трудно да понесе това оскъпяване на кредита при значително обезценяване на валутата, в която получава доходите си. Предоставената от банката информация, че е възможна промяна на обявения от банката курс купува и/или продава на швейцарския франк и че това ще рефлектира върху размера на дълга, изразен в лева/евро в посока повишаването му, не води до извод, че е налице „достатъчна информираност” на потребителя. На кредитополучателя, като икономически по-слабата страна в правоотношението, вкл. с оглед степен на информираност, не е предоставена информация какви са очакваните прогнози относно промяната на швейцарския франк, спрямо който националната валута няма фиксиран курс, с каквато информация банката към момента на сключване на договора за кредит е разполагала, тъй като е неизменна част от професионалната й дейност, както и какви действия може да предприеме кредитополучателят, за да минимализира валутния риск, вкл. чрез застраховането му или използването на други финансови инструменти.

След като банката не е изпълнила задължението си да уведоми по–слабата страна по договора за възможните промени в обменните курсове с оглед валутния риск, свързан с вземането на кредит в посочената чуждестранна валута, не може да се приеме, че кредитополучателят е могъл да прецени потенциално значимите икономически последици върху финансовите му задължения от възникващия за него още със сключването на договора валутен риск при получаван доход в местната национална валута. С оглед информацията, предоставена от банката при договаряне на договора за кредит, средният потребител – относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, не би могъл да прецени потенциално значимите икономически последици за него от поетия валутен риск при изчисляването на погасителните вноски, тъй като не разполага с информация в дългосрочен план за котировките на швейцарския франк, което от друга страна го принуждава да се съгласява с установените предварително от търговеца условия, без да може да повлияе на тяхното съдържание.

Декларативните по своя характер изявления в договора, че е „запознат и разбира икономическия смисъл и правните последици”, без да се доказва икономическите аспекти на превалутирането на кредита в швейцарски франкове реално да му са разяснени
не биха могли да го обвържат и да компенсират умишленият пропуск на банковите служители при изпълнение на техните преддоговорни задължения да предоставят на потребителя цялата необходима му информация относно банковите услуги, които желае да ползва и не биха могли да прехвърлят риска от поскъпване на валутата върху него. Освен това, Банката като професионалист е могла и е била длъжна да предвиди устойчивия темп на поскъпване на швейцарския франк и да уведоми за това насрещната страна по договора, тъй като това представлява обстоятелство, което по естеството си се отразява на по-нататъшното изпълнение на договора.

Именно на основание гореизложеното в константната съдебна практика се приема, че „Неравноправна е неиндивидуално договорена клауза от кредитен договор в чуждестранна валута, последиците от която са цялостно прехвърляне на валутния риск върху потребителя и която не е съставена по прозрачен начин, така че кредитополучателят не може да прецени на основание ясни и разбираеми критерии икономическите последици от сключването на договора. И когато при проверката й за неравноправния характер бъде констатирано, че въпреки изискванията за добросъвестност, тя създава във вреда на потребителя значително неравновесие между правата и задълженията на страните, произтичащи от договора”. Доколкото такава клауза е неравноправна, клаузата за поемане на валутния риск от потребителя е и нищожна, като вредите, свързаните с този риск, а именно - заплатените лева/евро от кредитополучателя, надвишаващи тези, които е трябвало да бъдат заплатени, ако курсът на швейцарския франк бе останал непроменен, се считат като заплатени при начална липса на основание и следва да бъдат възстановени от банката.

Ние сме кантора с богат опит в дела срещу банки и фирми за бързи кредити, а защита която Ви осигуряваме според случая е винаги адекватна и компетентна. От момента в който ни наемете, поемаме цялата комуникация с ответната страна.

Как процедираме,

необходимо е да проведем с Вас консултация, при която да анализираме множество фактори и обстоятелства за задължението като конкретните му параметри, евентуално надвзети суми и капитализация на лихви, респективно недължимост на процесния кредит, като при нужда извършваме предоставените от закона правни действия свързани с опазване на Вашето имущество. Вашата защита е наша цел!

Цената на консултация е 60лв. / като последната може да бъде проведена и дистанционно за наши клиенти от цялата страна/.


Цена на консултацията не се заплаща при условие, че ни наемете като адвокати за осъществяване на защита и съдействие по вашия казус.

 

 

 

 

 


Защитаваме и пазим Вас, правата и
имуществото Ви
Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

България, гр.София, бул. "Княз Александър Дондуков" №50
адв. Галин Хайдутов ; тел.: 0877137112 ; E-mail: advhaidutov@gmail.com
2024, Всички права запазени.